НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5890939 Картинка 8778869 Картинка 2735151 Картинка 3793105 Картинка 7399433 Картинка 8087007 Картинка 11568787 Картинка 565550 Картинка 4134895 Картинка 2157253

Факултет Педагогика

Ръководство и администрация
Декан: доц. Вера Антонова - Върбанова, доктор

Инспектор редовно обучение:   Силвия Петрова  (02) 4014(223)  
Даниела Гигова  (02) 4014(223)  

Инспектор задочно обучение:   Мариана Иванова  (02) 4014(219)  
Катедра Анатомия и биомеханика Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал Катедра Лека атлетика Катедра Психология, педагогика и социология Катедра Теория на физическото възпитание

Декан

Доц. Вера Антонова, доктор

София 1700, Студентски град
 Национална спортна академия, сграда Ректорат, ет. 1, стая 101
тел: +359 2 4014 214

Заместник-декан

Доц. Тодор Маринов, доктор

София 1700, Студентски град
 Национална спортна академия, сграда Ректорат, ет.4, стая 101
тел: +359 2 4014 214

Инспектор редовно обучение

Силвия Петрова

София 1700, Студентски град, НСА, сграда Ректорат,  ет.1, стая 105 
тел. +359 2 4014 223
e-mail: teacher.nsa@abv.bg

Инспектор редовно обучение

Петя Нягин

София 1700, Студентски град, НСА, сграда Ректорат,  ет.1, стая 105 
тел. +359 2 4014 223
e-mail: teacher.nsa@abv.bg

 

 

Образователна мисия

Рождената дата на НСА може да се приеме за рождена дата и на факултет "Педагогика". С Указ на Борис ІІІ, Цар на българите, на 15 ноември 1942 г. е създадено “Държавно висше училище за телесно възпитание”. Целта му е  подготовка на учители по телесно възпитание с висше образование. През 1950 г. Училището се преименува във Висше училище за физическа култура с два факултета, педагогически и спортно-педагогически.

Факултет "Педагогика" е основен в структурата на Национална Спортна Академия „Васил Левски”. Той се утвърди като една от най-авторитетните структури в системата на висшето образование в България, която подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на Физическото възпитание и спорта. Чрез своя академичен профил факултет "Педагогика" играе ролята на национален научен център в областта на физическото възпитание и спорта.

Завършилите факултет "Педагогика" специалисти се реализират като:

 •  Учители по Физическо възпитание във всички степени на образованието
 •  Преподаватели в колежи и висши училища
 •  Преподаватели и инструктори в спортни клубове, ученически спортни школи, фитнес центрове
 •  Организатори и ръководители на извънкласна спортна дейност на деца и юноши
 •  Експерти в различни държавни правителствени и неправителствени институции
 •  Експерти в системата на Министерство на Вътрешните работи и Българската Армия

Образователен процес

В момента факултет "Педагогика" има капацитет за обучение на 1200 студенти в редовна и задочна форма. Факултетът се превръща в притегателно място за чуждестранни студенти от Кипър, Гърция, Македония, Турция и други страни.

Обучението във факултет "Педагогика" се осъществява в образователно-квалификационните степени: „бакалавър”, „магистър” и „доктор”. Учебните програми бяха акредитирани през 2008 г. с най-висока оценка от Националната Агенция за оценяване и акредитация към Министерския Съвет на Република България:

- Бакалавър – осем семестъра в редовна и десет семестъра в задочна форма на обучение в рамките на 240 кредита. Обучението обхваща изучаването на:

 • - Задължителни общотеоретични дисциплини
 • - Задължителни специални дисциплини
 • - Избираеми дисциплини - теоретични и спортно-практически
 • - Факултативни дисциплини
 • - Учебни курсове по ски, водни спортове, туризъм, ориентиране и лагерно дело
 • - Педагогическа практика в училище
 • - Държавен изпит или защита на дипломна работа

Учебните планове можете да видите ТУК


Завършилите специалността „Физическо възпитание” получават професионална квалификация „Учител по Физическо възпитание”. Студентите могат да придобият и допълнителна специалност с квалификация „Треньор по вид спорт” или „Спортен мениджър” след втората година на обучението.

Съществуват възможности за участие в различни квалификационни курсове и специализации по избрани проблеми на физическото възпитание и спорта към Центъра за следдипломна квалификация.

- Магистър - два или три семестъра след степента „бакалавър” в редовна или задочна форма на обучение. Осъществява се обучение по следните магистърски програми:

1. Физическо възпитание – два семестъра в рамките на 60 кредита след образователно-квалификационната степен „бакалавър”. Предлагат се следните специализации:

 •  Спорт в училище и свободното време
 •  Физическо възпитание и спорт в основната образователна степен на СОУ
 •  Физическо възпитание и спорт в средната образователна степен на СОУ
 •  Физическо възпитание и спорт в предучилищна възраст
 •  Баскетбол в образователната система
 •  Волейбол в образователната система
 •  Хандбал в образователната система
 •  Лека атлетика в образователната система
 •  Гимнастика в образователната система
 •  Плуване в образователната система
 •  Физическо възпитание и спорт в системата на Министерство на вътрешните работи и Българската армия
 •  Профилактика и корекция при гръбначни изкривявания в училищна възраст

Завършилите програмата „Физическо възпитание” имат възможност да се реализират като:

 •  Учители по физическо възпитание и спорт във всички степени и етапи на средното образование.
 •  Преподаватели по физическо възпитание и спорт в колежи и висши училища.
 •  Експерти в системите на МВР и БА.
 •  Преподаватели и треньори в ученически спортни школи, фитнес клубове, клубове по спорт за всички.
 •  Организатори и ръководители на доброволна спортна дейност на подрастващи.

2. Младежки дейности и спорт – два семестъра в рамките на 60 кредита след образователно-квалификационната степен „бакалавър”.

Магистърската програма дава задълбочени знания, умения и компетентности за използване на разнообразните младежки и спортни дейности като инструмент на публичните политики и практики за работа с различни младежки групи, за утвърдените български практики в областта на младежта и спорта, и в тази връзка подпомагане изпълнението на държавните приоритети за развитие на младежта.

Програмата подготвя висококвалифицирани професионални специалисти - ръководни кадри, експерти, консултанти и обучители за кариера в държавните и общинските институции с отговорности в управлението на младежта, физическото възпитание и спорта; квалификацията е подходяща и за нуждите на недържавния сектор – обществен и частен, както и за работа в международни и европейски институции.

Успешно завършилите програмата могат да работят като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в недържавни стопански и нестопански организации, в национални и международни организации и други.

-- Доктор – три или четири години в редовна или задочна форма на обучение. Обучението завършва със защита на дисертационен труд и придобиване на образователно-квалификационната степен „доктор”.

Структурата на факултет "Педагогика" включва  пет водещи катедри:

 • - Анатомия и биомеханика
 • - Баскетбол, волейбол, хандбал
 • - Лека атлетика
 • - Психология, педагогика и социология
 • - Теория на физическото възпитание

Обучението във факултета се осъществява от висококвалифицирани преподаватели от всички катедри в Национална Спортна Академия.

В процеса на обучение се използват разнообразни дидактически методи и форми като лекции, семинари, практически упражнения, индивидуална работа, разработване на проекти и други.

Обучението във факултет "Педагогика" изцяло съответства на европейските критерии и изисквания. Факултетът участва активно във всички европейски инициативи, насочени към хармонизиране на европейските висши образователни структури в спортната наука.

Факултетът поддържа активни международни връзки със сродни Университети и Факултети в Европа. Осигуряват се възможности за контакти и обмен на чуждестранни лектори, преподаватели и представители на международни институции. Студентите от факултет "Педагогика" участват в европейската студентска мобилност.

Всички учебни програми към Факултета са включени в Европейската спортно-образователна информационна платформа (European Sport Education Information Platform).

Факултет "Педагогика" предоставя възможност за пълноценна изява и развитие на своите студенти чрез включването им в изследователски проекти и разнообразни научни форуми – конгреси, конференции, кръгли маси.

Студентите от факултет "Педагогика" участват в спортните клубове към Националната Спортна Академия. Те са активни участници както в спортносъстезателните прояви в Академията, така и в междууниверситетските студентски първенства. Възпитаници на Факултета са медалисти от олимпийски игри, световни и европейски шампионати.

Факултетен съвет "Педагогика" 2024-2028

Хабилитирани преподаватели

 

 1. Доц. Вера Илиева Антонова-Върбанова, доктор - декан
 2. Проф. Галина Димитрова Домусчиева-Роглева, доктор
 3. Проф. Елеонора Михайлова Милева, дн
 4. Проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн
 5. Проф. Татяна Станчева Янчева, дн
 6. Проф. Цанко Ангелов Цанков, доктор
 7. Доц. Албена Илиева Димитрова, доктор
 8. Доц. Георги Венелинов Брестнички, доктор
 9. Доц. Георги Йорданов Божилов, доктор
 10. Доц. Григор Красимиров Гутев, доктор
 11. Доц. Евелина Андреева Савчева, доктор
 12. Доц. Емил Руменов Аврамов, доктор
 13. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов, доктор
 14. Доц. Ивайло Лазаринов Лазаров, доктор
 15. Доц. Иван Мирчев Иванов, доктор
 16. Доц. Ина Георгиева Владова, доктор
 17. Доц. Корнелия Николаева Найденова, доктор
 18. Доц. Любомир Спасенов Борисов, доктор
 19. Доц. Мариана Алексиева Борукова, дн
 20. Доц. Милена Георгиева Аврамова, доктор
 21. Доц. Петър Русев Пеев, доктор
 22. Доц. Пламен Любенов Нягин, доктор
 23. Доц. Сашо Георгиев Чанев, доктор
 24. Доц. Тодор Желязков Маринов, доктор
 25. Доц. Цвета Димитрова Трайкова, доктор

 

Нехабилитирани преподаватели

 

 1. Гл. ас. Владимир Любомиров Котев, доктор
 2. Гл. ас. Иван Венциславов Иванов, доктор
 3. Гл. ас. Тереза Мончева Маринова, доктор

 

Студенти

 

 1. Георги Стоянов Мутов - ФП №37733
 2. Ивана Иванова Каръкова - ФП №37635
 3. Лъчезар Виталиев Николов - ФП №37732

 


Документи за изтегляне
doc file
Учебна програма - бланка
doc file
Указание - Учебна програма
         
 
Facebook Twitter Share