НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11187976 Картинка 11245078 Картинка 1062252 Картинка 2453924 Картинка 8979040 Картинка 3888612 Картинка 8780122 Картинка 2097359 Картинка 3846774 Картинка 3728242

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм

Ръководство и администрация
Декан: проф. Николай Попов, ДН

Зам.декан: доц. Кръстьо Згуровски, доктор

Инспектор УР:   Здравка Драганова  (02) 4014(418)  
Елиза Йосифова  (02) 4014(418)  

Катедра ТМ на кинезитерапията Катедра Кинезитерапия и рехабилитация Катедра Гимнастика Катедра Водни спортове Катедра Спортна медицина Катедра ТАО Катедра Снежни спортове

Документи за факултет ОЗЗГТ Факултетен съвет за мандат 2024-2028 Решения на факултетния съвет

 

Деканат на факултет ОЗЗГТ

Адрес: Национална Спортна Академия, Ул. “Гургулят” 1, София, 1000, България
dekanatozzgt@nsa.bg

 

Декан


проф. Николай Попов, дн

тел. (02) 4014(433)

e-mail:  nikipopov67@abv.bg

Зам.декан


доц. Кръстьо Згуровски
тел. (02) 4014 (433)
мобилен тел. 0894422509
e-mail: kris_snowsports@yahoo.com

 

Инспектори УР
Елиза Йосифова
(02) 4014(418)

Здравка Драганова
(02) 4014(418) 

+359 893 05 81 41


Кратка историческа справка за факултета

С указ № 124 на МП през 1942 год. е поставено началото на Висшето училище за телесно възпитание / сега Национална спортна академия /. През 1947 год. с Решение на МС се преименува във Висше училище за физкултура /ВУФ / с една специалност “Физическа култура” и подготовка на специалисти с квалификации за : “Преподавател по физическо възпитание”, “Треньор по вид спорт” и “Методист по масово – оздравителна и лечебна физкултура”. През същата 1947 год. е основана и катедра “Лечебна физкултура”. България е една от първите страни в Европа и в света, въвели висше 4 –годишно образование по кинезитерапия от университетски тип. Изучаваните специалности във ФОЗЗГТ са акредитирани от НАОА с най-високата оценка „много добра”.
Във Факултета се обучават студенти за квалификация “кинезитерапевт”, „спортен аниматор”, „треньор по адаптирана физическа активност и спорт”, както и редица магистърски програми към Център ОКС „Магистри”. Провежда се обучение в 3-те образователни степени – бакалавър, магистър, доктор.

Бакалаври

Специалност „Кинезитерапия“ - професионално направление „Обществено здраве“

Специализираните катедри, в които се провежда обучението по кинезитерапия са “Кинезитерапия и рехабилитация” и “Теория и методика на кинезитерапията”. Четиригодишното обучение - осем семестъра в редовна форма на обучение в рамките на 248 кредита за образователната степен “бакалавър по кинезитерапия” може да се осъществи след полученото средно гимназиално образование и успешно положени кандидатстудентски изпити. Обучението за квалификация “кинезитерапевт” се осъществява по утвърдена учебна програма, включваща базови дисциплини /хуманитарни, физическо възпитание и спорт/, специални, избираеми, факултативни учебни дисциплини, специализирани /клинични/ практики, учебни курсове /снежни спортове, водни спортове, туризъм и алпинизъм/, разработване на 2 курсови работи.
В съответствие с Единните държавни изисквания за специалност „Кинезитерапия“ лекционните курсове по задължителните и избираеми учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани в съответното професионално направление преподаватели.

Специалност „Спортна анимация“ - професионално направление „Спорт“

С професионалната квалификация „спортен аниматор“ се придобиват умения за предоставяне, организация и ръководство на летни и зимни туристическо-анимационни дейности.

Специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ - професионално направление „Спорт“

С професионалната квалификация „треньор по адаптирана физическа активност и спорт“  се придобиват професионални умения за организиране, ръководство и провеждане на обучение и многогодишна спортна подготовка по адаптиран спорт.

Обучението в тези специалности е с продължителност четири учебни години (осем семестъра) само в редовна форма на обучение.

Магистри

Във Факултета се обучават студенти и по следните акредитирани магистърски програми: „Кинезитерапия“, „Физикална терапия и рехабилитация“, „Спортна анимация“, „Адаптирана физическа активност и спорт“, „SPA култура, източни и аква практики“, „SPA култура, хидро, лито и таласо практики“, „Създаване и реализация на спортни и шоу програми“.

Докторанти

Акредитираните докторски програми във Факултета са: „Кинезитерапия“ и „Уелнес – промоция на здравето“.

Докторантурата е в 2 форми: редовна /със срок 3 години/ и задочна /4 години/. Завършили висши училища в чужбина могат да кандидатстват след признаване на придобитото висше образование по реда на Наредбата за държавни изисквания за признаване на образованието. Обучението на докторантите се осъществява по научна специалност и индивидуален учебен план.
Обучението по кинезитерапия е с международно признание.

Съществуват възможности за участие в различни курсове към Центъра за следдипломна квалификация


 ВАЖНО ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

За да бъдат здравно осигурени, чуждестранните студенти и докторанти (редовна форма на обучение) трябва да посетят Териториалното подразделение на Националната агенция по приходите (ж.к Студентски град, бл.5, ет. 3) с личните си документи, за да получат личен номер за здравно осигурявяне, който да представят в съответната факултетна канцелария.

 


 
Facebook Twitter Share