НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6646571 Картинка 9194973 Картинка 9285323 Картинка 5872601 Картинка 1438988 Картинка 3014761 Картинка 10886428 Картинка 765510 Картинка 10135112 Картинка 7197149
Център „Информационни системи и технологии”

Ръководител
Ръководител секция
Александър Петров вътр. +359 2 4014382  email: alexp@nsa.bg

ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ
НА ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Основни дейности на Център „Информационни системи и технологии” (ЦИСТ) са:

1. Информационното обслужване на кандидат - студентската кампания.

2. Поддържане на информационната система за администриране на обучението на студентите в различните образователни степени.

3. Информационно подпомагане учебния процес и научната дейност чрез обезпечаване с интернет услуги и WEB базирани технологии.

4. Поддържане, администриране и развитие на академичната компютърна мрежа. Сигурност и осигуряване на конфиденциалност на информацията.

5. Създаване и поддръжка на локални компютърни мрежи и системи в учебни зали и кабинети.

6. Разработване на специализирани софтуерни продукти и внедряване на мултимедийни и DVD технологии.

7. Подпомагане на административната дейност в НСА и комуникацията с външни ведомства.

8. Поддържане на наличната електронно-компютърна и презентативна техника в Академията.

9. Реализиране на връзки с обществеността за защита на интересите на НСА ”Васил Левски” във всички обществено значими области, маркетинг и реклама.

Структура на Център „Информационни системи и технологии”:

ЦИСТ е самостоятелно звено в Департамент „Езиково обучение и информационни технологии” изградено от лаборатории съобразно спецификата на тяхната дейност:

1. Лаборатория „Информационни и видео технологии” (ЛИВТ) за обслужване на учебния процес, научната дейност, специализираните учебни зали, кабинети, проектиране на мултимедийни продукти и DVD видео програми.

2. Лаборатория „Комуникационни и интернет технологии” (ЛКИТ) - включва WEB базирани технологии, администриране и развитие на академичната мрежа, интернет комуникации и връзки с обществеността.

Основни задачи на Лаборатория „Информационни и видео технологии”:

1. Цялостно информационно обслужване на учебния процес - кандидат - студентска кампания, разработване на нови и актуализация на съществуващи модели за дипломи на завършващи студенти в Академията.

2. Поддръжка на интегрирана информационна система свързваща катедри, канцеларии на деканати, учебен отдел и регулярно изпращане на данни в МОН и НОИ според стандартите на Европейския съюз.

3. Подпомагане на изработването на мултимедийни продукти от катедрите за онагледяване на учебния процес и научната дейност.

4. Изпълняване на видео заснемане и изработване на видеофилми за учебния процес и важни събития в НСА

5. Разработване на специализирани софтуерни продукти и внедряване на мултимедийни и DVD технологии. Провеждане на образователни мероприятия за въвеждане на иновационни образователни технологии в НСА.

6. Контролиране на техническото състояние и профилактика на компютърна техника, периферия, мултимедийни прожектори и видеотехника.

7. Поддържане на информационната система за обслужване на библиотечната дейност.

 

Основни задачи на Лаборатория „Комуникационни и интернет технологии”:

1. Разработване на компютърен софтуер за учебния процес и научно-приложната дейност. Инсталиране и поддържане на лицензиран софтуер.

2. Информационно подпомагане учебния процес чрез обезпечаване с интернет услуги и WEB базирани технологии.

3. Поддържане, администриране и развитие на академичната мрежа. Осигуряване сигурността на информацията на академичната мрежа от Интернет.

4. Осигуряване на връзка между локалните мрежи - филиала на „Гургулят” и Ректората в Студентски град, а също към БТК и Интернет-доставчиците.

5. Създаване и поддръжка на работни места и локални компютърни мрежи и системи в учебни зали и кабинети.

6. Поддържане и обновяване на интернет сайта на Академията. Поддържане електронната поща и форум.

7. Реализиране на връзки с обществеността за защита на интересите на НСА”Васил Левски” във всички обществено значими области, маркетинг и реклама.

8. Подпомагане на административната дейност в Академията и комуникацията с външни ведомства.

Общи задачи на Център „Информационни системи и технологии”:

1. Въвеждане на единни стандарти за компютърно обслужване според евро интеграционните изисквания в областта на комуникационните технологии.

2. Участие в координационни срещи по внедряването на нови електронни технологии в учебния процес и научната дейност провеждани между различни учебни заведения в локален и европейски мащаб.

3. Математическа обработка на анкетни карти свързани с оценка на качеството на обучение и реализация на кадрите.

4. Информационно - техническо обезпечаване на учебни, научни и представителни мероприятия в Академията. Осигуряване на онагледяване и видео заснемане на производни от тях материали за нуждите на учебния процес и научни дейности.

5. Обучение и консултации на преподаватели и служители за работа с програмни продукти, компютърна и видеотехника.

6. Оказване на експертна помощ при закупуване на хардуер и софтуер за Академията.

7. Разработване на специализирани учебни модули за повишаване качеството на обучението и квалификацията на академичната общност.

8. Оказване на техническо съдействие при организирането на ежегодния преглед в дните на българската просвета и наука на разработени от преподавателите в Академията учебни мултимедийни презентации, тестове и DVD видео програми.