НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4998703 Картинка 59864 Картинка 11004687 Картинка 4843984 Картинка 3583311 Картинка 6394010 Картинка 5648037 Картинка 1370355 Картинка 9219235 Картинка 8291669
Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

Ръководител катедра
проф. Валентин Панайотов, ДН вътр. +359 2 4014248  email: valentin.panayotov@nsa.bg
Организатор учебна работа: Цветелина Митова +359 2 4014259  |  +359 2 4014209
Зала Бокс и фехтовка: +359 2 4014395


 Изтеглете конспекти


Катедра “ Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички ” е структурирана със секторите Тежка атлетика, Бокс и кикбокс, Фехтовка, Спорт за всички и Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в МВР и българската армия. Ръководител на катедрата от 2020 г. е проф. Валентин Панайотов, ДН.

Учебната дейност на катедрата се осъществява под формата на лекции, методико-теоретични и методико практически упражнения. Учебните програми на секторите са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на квалифицирани специалисти в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“.

Катедрата развива връзки с националните спортни федерации по осигуряване на спортно-състезателната дейност, квалификация на треньори и съдии, провеждане на стажове, научни изследвания и др.

В съответствие с академичните стандарти катедрата развива богата спортно-състезателна дейност, участие в проекти, научни изследвания и публикационна дейност. Учебният процес е обезпечен с учебници и специализирани ръководства. Извършва се непрекъсната квалификация на преподавателите и израстването им в научни степени и звания.

Научно-изследователската дейност в катедрата е се свързва с последните постижения в спортната наука. Обект на научно-изследователската дейност са физическата, тактическата подготовка, тренираността, управлението, контрола, биомеханични анализи, психологическа подготовка и др.

Приносът на катедрата към българския спорт се изразява в дългогодишната подготовка на спортно-педагогически, треньорски и съдийски кадри, компетентни научни разработки, у нас и в чужбина, част от които са въведени успешно в практиката. Преподавателите от катедрата имат значителни постижения с научно-теоретична, методическа и практическа насоченост. Под тяхното ръководство десетки докторанти и специализанти, от България и чужбина, са защитили и повишили своята квалификация.

Катедрения състав участва в различни международни и национални научни и образователни проекти и инициативи. Катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“ организира ежегодни научни конференции посветени на предизвикателствата и перспективите стоящи пред спорта и спортната наука.

Още със създаването на Висшето училище през 1942 г. „силовите дисциплини” са предвидени в учебния план, като специални предмети в подготовката на бъдещите учители по телесно възпитание, а целта е да се даде приложна насоченост на физическото възпитание.

Доц. Живко Филипов поема ръководството на катедрата по „Теория, методика и практика на леката и тежката атлетика” (1947 г.). Той започва системното преподаване на лека атлетика, гръко-римска и свободна борба, джудо, ръкопашен бой и вдигане на тежести. Вдигане на тежести заедно с двуборствата спадат към „допълнителните специалности“. В четвърти курс за студентите е предвидена и специализация извън учебната програмата. Заслугите на доц. Филипов за развитието на тежката атлетика са значителни – като преподавател подготвил първите специалисти (Х. Неделчев, А. Акрабов, П. Райчев, И. Абаджиев, П. Добрев, Г. Атанасов, Д. Гюрков и др.), организира първите студентски състезания, и участва в превеждането на първите учебни помагала в областта на вдигането на тежести.

В началото на 50-те години се разширява обхвата на спортните дисциплини и в учебните занимания са включени още преподаватели – Анто Младенов (фехтовка и стрелба), Боян Гавраилов (бокс), Ангел Акрабов (дипломиран специалист по тежка атлетика (борба и вдигане на тежести). Въведена нова форма за повишаване на спортно-техническата подготовка на студентите по бокс, вдигане на тежести и борба - спортно усъвършенстване. Същата година започва да функционира научен кръжок по борба и вдигане на тежести, ръководен от Ангел Акрабов.

През 1953 г. катедрата „Борба, тежка атлетика, бокс и фехтовка” е оглавена от Ангел Акрабов, който същевременно е треньор на представителния отбор по вдигане на тежести на ВИФ. През следващите две десетилетия учебните дисциплини администрирани от катедрата преподават: Йордан Златков (1954, фехтовка), Димитър Добрев и Христо Диков (1955 г., борба), Павел Добрев (1957 г., тежка атлетика), Емил Жечев (1960 г., бокс), Димитър Гюрков (1963 г., тежка атлетика), Николай Генов (1964 г., фехтовка ), Ангел Спасов (1972 г., тежка атлетика). През 1973 г. борбата е изведена в самостоятелно звено, а катедра „Тежка атлетика“ начело с доц. Емил Жечев продължава развитието си. Неколкократно наименованието на катедра Тежка атлетика е актуализирано -„Тежка атлетика, бокс и фехтовка“ (1975 г.); Вдигане на тежести, бокс и фехтовка (1988 г.).

В началото на 90-те години на ХХ век към катедрата е кооптиран нов сектор - „Спорт за всички”, което е отразено с нов титул - Тежка атлетика и спорт за всички (2004 г.). През 2012 г. е прието настоящето име на катедрата – „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“.

Сред преподавателите от катедрата са шампиони, елитни треньори, председатели на национални спортни федерации, изтъкнати международни спортни деятели или ръководители на академични структури като проф. Емил Жечев, проф. Димитър Гюрков, проф. Павел Добрев, проф. Владимир Боянов, проф. Симеон Йорданов и др.


Преподаватели:

Тежка атлетика

Проф. Живко Филипов 

Ангел Акрабов

Проф. Павел Добрев, дн 

Проф. Димитър Гюрков, доктор

Гл. ас. Ангел Спасов, доктор 

Проф. Владимир Боянов, дн

Доц. Нели Янкова, доктор

Проф. Валентин Панайотов, дн 

Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор

Гл. ас. Любомир Илиев, доктор

Ст. ас. Митко Иванов, доктор

 

Бокс

проф. Живко Филипов

Проф. Емил Жечев

Доц. Евтим Лефтеров, доктор

Гл.ас. Иван Ангелов

Георги Аврамов

Боян Гаврилов

Фехтовка

Проф. Красимир Петков, дн

Гл. ас. Николай Генов

Анто Младенов

Йордан Златков - Барбата

 

Спорт за всички

Проф. Давид Давидов, ДН

Доц. Пенка Пеева, доктор

Гл. ас. Петя Миланова, доктор

Гл. ас. Венета Петкова, доктор

 

Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в МВР и БА

Проф. Симеон Йорданов, ДН

Проф. Димитър Кайков, ДН

Доц. Сашо Йорданов, доктор

Ръководители на катедрата

1947 г.

доц. Живко Филипов

1953 г.

ст. преп. Ангел Акрабов

1961 г.

проф. Илчо Илиев - ВИД

1969/1970

доц. Емил Жечев

1989 г.

проф. Димитър Гюрков

1999 г.

доц. Владимир Боянов

2008 г.

доц./проф. Красимир Петков

2020 г.

проф. Валентин Панайотов