НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5716427 Картинка 855046 Картинка 3226505 Картинка 7465287 Картинка 9699334 Картинка 1899694 Картинка 1825731 Картинка 2276990 Картинка 5723877 Картинка 7237284
Сектор Спорт за всички

Организатор уч.работа: Цветелина Митова
Ръководител сектор: доц. Сашо Йорданов доктор

Преподаватели: доц. Венета Петкова, доктор | доц. Сашо Йорданов, доктор | гл. ас. Ивета Бонова, доктор | гл. ас. Петя Миланова, доктор
Хонорувани преподаватели: преп. Ивайло Здравков

Учебни материали

В сектор "Спорт за всички" се изучават следните дисциплини:

 • Спорт за всички
 • Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в МВР и БА
 • Бойно-приложна физическа подготовка и охранител
 • Йога
 • Народна топка

 

Спорт за всички

 

Преподаватели: ас. Петя Дикова, доктор, ас. Венета Петкова, доктор, гл. ас. Ивета Бонова, доктор

„Спорт за всички” като самостоятелна учебна дисциплина е включена в учебния план на ВИФ „Георги Димитров” през 1972 г. под наименованието „Теория и методика на масовата физическа култура”. От 1982 г. тя се интегрира с Теория и методика на спортната тренировка за Учителски факултет и с Теория и методика на физическото възпитание за Треньорски факултет. От 1992 г. „Спорт за всички” е самостоятелна дисциплина. От 2006 г. става задължителен предмет за студентите от Треньорски факултет и свободно избираем за Учителски факултет. От 2014 г. предметът е задължителен и за специалност Кинезитерапия (факултет Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация).
„Спорт за всички” се изучава в редовно и задочно обучение в образователно-квалификационна степен Бакалавър, както и в редица магистърски програми.


Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в МВР и БА

Преподавател: доц. Сашо Йорданов, доктор

Национална спортна академия”Васил Левски” подготвя спортни кадри за нуждите на институциите за сигурност и отбрана на страната.
Назначаването на кадри по физическа подготовка и спорт в институциите за сигурност и отбрана на страната (БА и МВР) възпитаници на НСА, започва през петдесетте години на миналия век. По-късно, през 1975г., с оглед удоволетворяване на потребностите на Българската армия и Организацията за съдействие на отбраната от високо квалифицирани специализирани физкултурни кадри, във ВИФ ”Г.Димитров” е основана катедра ”Физическа подготовка и спорт в БА”. В нея се осъществява специализирана подготовка на студентите по създадената нова специалност ”Методист по физическа подготовка и спорт в БА”. След пет години в института е създадена още една специалност с военна насоченост ”Учител по начално военно обучение” в средното училище. Обучението се провежда в новосформиран факултет ”Начално военно обучение” със седалище г.Правец. През 1984г. факултетът е обединен с катедра „Физическа подготовка и спорт в БА” под наименованието Военен факултет към ВИФ”Г.Димитров” и е преместен в г.София.
След смяната на обществено - политическата система в страната през 1989г., учебната дисциплина Начално военно обучение (НВО) е извадена от учебния план на средното училище и подготовката на учители по тази дисциплина се прекратява. Министерството на отбраната също прекратява държавната поръчка за обучение във ВИФ ”Г.Димитров” на физкултурни кадри. Това предопределя закриването на Военния факултет към института през 1991г.
Членството на страната в НАТО и ЕС, и необходимостта от кадри по бойно-приложна физическа подготовка и спорт, пораждат необходимостта да започне отново обучение на студенти за нуждите на БА и МВР. Така след разработването и приемането на необходимата учебно - планова документация от учебната 2004/05г. започва обучение в задочна форма на военнослужещи от БА по специалността „Треньор по бойно - приложна физическа подготовка и спорт в БА и МВР”. От следващата учебна 2005/06г. са приети за обучение и служители от МВР.
През учебната 2005/06г. в НСА по магистърската програма „Физическо възпитание” започва обучение по специализирана програма ”Физическо възпитание и спорт в системата на БА и МВР”, която се ползва с подчертан интерес сред студентите.
За да се отговори на съществуващия интерес и потребностите на практиката, през пролетта на 2007г. на базата на съществуващата професионална квалификация ”Треньор по бойно - приложна физическа подготовка и спорт в БА и МВР” е разработена и приета самостоятелна магистърска програма с наименование “Спорт и сигурност”. Обучението по нея започва от учебната 2007/08г. 
І. Специалност ”Треньор по бойно - приложна физическа подготовка и спорт в БА и МВР”
Целите на специалността са обусловени от уникалните възможности, които има Националната спортна академия (НСА) за подготовка на висококвалифицирани кадри. При изготвянето на учебния план, учебните програми и квалификационната характеристика на специалността, е използван положителния опит от обучението във Военния факултет и настоящата практика. Съществуващото сътрудничество на НСА с МО, Военна академия, МВР, Академията на МВР, позволява да се използват от тези висши училища и институции преподаватели, програми, методики за обучение, както и съвместното провеждане на практики и спортни мероприятия.
Учебният план за обучение в професионалното направление”Спорт”, професионалната квалификация ”Треньор по бойно- приложна физическа подготовка и спорт в БА и МВР”, съдържа предвидените в закона за висше образование три групи дисциплини: задължителни, свободно-избираеми и факултативни. В обобщен вид обхватът на знанията и уменията формира цялостната стратегия на обучение, в която се отличават следните направления: Теория и методика на физическата подготовка и спорта в БА и МВР; Организация и управление на физическата подготовка и спорт в БА и МВР; Лидерска подготовка чрез средствата и формите на физическата подготовка и спортната дейност; Работа в екип; Методика на подготовка за оцеляване в гористо - планинска местност и на вода; Комуникации и свръзка; Обучение по лична защита (ръкопашен бой) и стрелба с щатното оръжие.
Продължителността на задочната форма е пет години или девет семестъра.
Приемането на студенти е съгласно държавните изисквания и включва следните състезателни изпити: 1.Писмен тест по езикова култура; 2. Практически изпит за специалността.
Състезателният бал се образува от:

 • 1.Общия успех от дипломата за средно образование;
 • 2.Оценката от писмения тест по езикова култура;
 • 3.Удвоената оценка от практическия изпит за специалността.

Кандидат - студентският изпит се провежда в два кръга.

ІІ. Магистърската програма”Спорт и сигурност”
С магистърската програма”Спорт и сигурност” се подготвят методисти, мениджъри, ръководители на състезания, изследователи по бойно-приложна физическа подготовка и спорт за институциите за сигурност и отбрана (МВР, БА, НСО, ГЗ). Придобиват се способности за работа в сферата на охранителната дейност и фирмената сигурност.
Обучението преминава в НСА и при лагерни условия в планинската и морска база на академията. Учебните дисциплини са групирани в три блока - задължителен, избираем и факултативен.
В задължителният блок се изучават дисциплините: Глобална и регионална сигурност; Основи на националната сигурност; Психология на сигурността; Охранителна дейност; Фирмена сигурност; Лична защита; Стрелкова подготовка; Оцеляване в гористо - планинска местност и на вода; Езикова подготовка; Екипировка и средства за комуникация.
ЛИЧНА ЗАЩИТА
СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА
ОЦЕЛЯВАНЕ В ГОРИСТО - ПЛАНИНСКА МЕСТНОСТ И НА ВОДА

Избираемият блок включва дванадесет дисциплини, които позволяват на студентите да се специализират за работа в конкретна институция/МВР, БА, НСО/.
Обучението във факултативния блок се провежда по четири дисциплини насочени за придобиване на способности за управление на проекти, спортен мениджмънт и реклама, правна подготовка, управление на кризи, лидерска подготовка.
По магистърската програма се обучават студенти завършили образователна степен”Бакалавър” - специалностите ”Спорт” и „Педагогика на обучение по физическо възпитание”, квалификация”Треньор по вид спорт” и „Учител по физическо възпитание”, както и завършилите друго образование - степен „Бакалавър” или „Магистър”, отговарящи на изискванията на НСА.

ІІІ. Професионална квалификация”Методист по физическа подготовка и спорт в БА и МВР”.
Студентите от тази форма на обучение се приемат след завършено висше образование - бакалавърска степен. Приема включва:

 • 1.Писмено интервю;
 • 2.Молба за допускане до тест за проверка на физическата готовност, състоящ се от три упражнения - сгъване и разгъване на ръцете в опора за максимален брой пъти за 30 секунди; повдигане на трупа от тилен лег до седеж за максимален брой пъти за 30 сек.; бягане на 1000м.

Продължителността на обучение е две години или четири семестъра.
Съдържанието на учебният план включва следните учебни дисциплини: Физическа подготовка и спорт във въоръжените сили и МВР; Психическа подготовка за действия при ектремални условия; Оцеляване в гористо- планинска местност и на вода; Подготовка за действия при бедствия, аварии и катастрофи; Бойно- приложна спортна подготовка; Стрелкова подготовка; Приложни експериментални изследвания; Кондиционна подготовка; Въведение в правото; Основи на Националната сигурност; Управление на кризи; Щабна подготовка; Антитерористична подготовка; Учебна практика.
Обучението се организира и провежда от Центъра за следдипломна квалификация на НСА.

ІV. Спортна дейност по специалността.
Спортната дейност по специалността „БПФП и Спорт в БА и МВР” се организира от сдружение „Клуб по приложни спортове - Национална спортна академия”. Клубът е доброволно сдружение с нестопанска цел за организиране на студенти и ученици от базовите училища на НСА в целенасочени и системни учебно- тренировъчни и спортни занимания по военно- приложни и екстремни спортове. Една от основните дейности е подготовка и участие на студенти в състезания от спортните календари на Националната спортна асоциация на МНО и Спортната асоциация на МВР.
В своята дейност Клуба по приложни спортове-НСА е постигнал някои спортни успехи, с които може да се гордее. Така на Общоармейския шампионат през 2004г. във Велико Търново в дисциплината Прецизна и бърза стрелба с пистолет ”Макаров” на 25 м, студентката от НСА Ирена Танова се класира на първо място сред жените и завоюва титлата „Общоармейски шампион”. През 2005г. на зимните състезания от Общоармейския шампионат на БА, Илиан Тодоров спечели индувидиално първо място на 10 км ски бягане и отборно първо място заедно с Моника Филипова (инд. 6 м.).
Клубът е инициатор и организатор също на турнири по мини-футбол под патронажа на Ректора на академията с участието на отбори от институциите за сигурност и отбрана, спортни празници на 73 СОУ „Вл. Граматик” и обучение на ученици за оцеляване в гористо-планинска местност и на вода, скокове с бънджи, походи, тренировъчна и състезателна дейност с деца в неравностойно социално положение и др.

V. Научно- изследователска работа по специалността.
Предмет на изследване са процесите и явленията в бойно-приложната спортна подготовка в институциите за сигурност и отбрана, и учебно-тренировъчния процес, а обект - служителите от институциите за сигурност и отбрана и студентите от специалността. Проведено е едно фундаментално изследване на военнослужещите от БА (1999) на тема: ”Оптимизиране на физическата подготовка и спортна дейност в БА съобразно новите държавни изисквания и стандартите на НАТО”. Изследвани са физическото развитие, психическата и физическа годност, физическия работен капацитет на 1500 военнослужещи, отношението, мотивацията и интереса към заниманията с физически упражнения и спорт. По темата на изследването е проведена научно-теоретична конференция през м.декември 2000г. организирана от НСА и МО, и е издаден сборник с доклади от Военно издателство.
В изпълнение на споразуменията за сътрудничество между НСА и Военна академия ”Г.С.Раковски” и Академията на МВР на 13-14 май 2004г. е проведена национална научно- теоретична конференция с участие на чуждестранни гости на тема: ”Национална сигурност, физическа подготовка, спорт”. Изнесени са тридесет и осем доклада по четири тематични направления- Теоретични основи на Националната сигурност; Психофизическа подготовка; Физическа подготовка в МВР и БА; Предвоенна физическа и спортна подготовка.
На 12 октомври 2006г. в НСА е проведена Втората национална научно-теоретична конференция „Национална сигурност, физическа подготовка, спорт”. Изнесени са тридесет и два доклада в три тематични области- Теоретични основи на Националната сигурност; Бойно- приложна спортна подготовка; Спорт за високи постижения и спорт за всички.
Защитени са един дисертационен труд на тема ”Модел за физическа подготовка на офицери в академията за Национална отбрана на Латвия” с автор Аркадис Умбрашко през 2006г. и шест магистърски дипломни работи.


Йога

 

Хонорувани преподаватели: Анна Бакалова, Нина Гинина

Спортната специалност „Йога” е разкрита през учебната 2017/18 година в редовно и задочно обучение. Изучава се и като нова специалност за трети курс РО и четвърти курс ЗО.
Студентите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка в следните направления:

 • · Изучаване и анализ на класическите трудове и техники по йога
 • · Изучаване на съвременните теории и изследвания по йога
 • · Теория и практика на йога методите
 • · Методология на преподаване на йога
 • · Терапевтични аспекти на йога и използването ѝ за подпомагане на оздравителни процеси
 • · Приложение на йога в области като образование, спорт, бизнес и други.