НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7198286 Картинка 12222138 Картинка 4085694 Картинка 9115272 Картинка 1061210 Картинка 4048034 Картинка 6321081 Картинка 5060466 Картинка 5548164 Картинка 3883388
Катедра Гимнастика

Ръководител катедра
доц. Георги Сергиев, доктор вътр. +359 2 4014369  email: doc.georgisergiev2020@abv.bg, sergiev_nsa@abv.bg Зам. по учебната работа
доц. Нели Танкушева, доктор вътр. +359 2 4014353  email: doc.nelitankusheva@abv.bg Зам. по научно изследователската работа
доц. Марина Петрова, доктор вътр. +359 2 4014353  email: gl.as.marinapetrova2020@abv.bg
Организатор учебна работа: Цветелина Гергова +359 2 4014347
Корепетитори:
Радостина Маринова +359 2 4014378
Дора Маринова +359 2 4014378
Зала по аеробика: +359 2 4014343


Катедра “Гимнастика” е една от катедрите с най-големи традиции и история в НСА “Васил Левски”. Предвид спецификата на гимнастиката тя е основна дисциплина, даваща широки познания и значителен обем от двигателни навици, които подпомагат специалистите от различни спортни сфери в тяхната професионална реализация.

Кратки исторически данни

Гимнастиката като предмет е заложена още със създаването на Държавното Висше Училище за Телесно Възпитание на 15 ноември, 1942г. ”Организация на телесното възпитание ” е една от четирите основни катедри, в която присъства практическия предмет - Обща телесна подготовка, специална и земна гимнастика, игра на уреди, вдигане на тежести, музика, хора, танци и скициране., в която един от първите асистенти е Нено Мирчев. По-късно пред 1947 година Висшето училище е преименувано във Висше училище за физическа култура (ВУФ). Налице е и новата структура, в която е обособена самостоятелна катедра по “Теория, систематика и практика на гимнастиката (обща и телесна подготовка, земна и уредна гимнастика, художествена гимнастика, производствена гимнастика и строева обучение), малки и подготвителни игри, български народни хора и танци.” Основни преподаватели по практика са Венцислав Ангелов, Коста Игнатов и Васил Люцканов. След 1953г., когато Висшето училище прераства в институт, ВИФ “Георги Димитров”, значението на катедра “Гимнастика” нараства неимоверно. След съзиданието настъпва активния период в дейността на катедрата. Тя е проводник и гарант за всестранността и хуманния профил на обучението в института.

Наред с преподавателската работа нарастват и успехите в науката. Сред най-изявените научни работници са Никола Хаджиев, Цанко Миков, Цветана Димова, Димчо Йорданов, Никола Милев, Мария Хаджийска, които успешно защитават дисертационни трудове и полагат основите на научните изследвания в гимнастиката.

До днешни дни катедра “Гимнастика” играе водеща роля в издигането на авторитета на ВИФ “Георги Димитров” и понастоящем НСА “Васил Левски”. За периода 15 окт. 1979г. – 21 апр. 1987г. проф. Никола Хаджиев е ректор на ВИФ “Георги Димитров”. За периода от 1995г. до 1999г. проф. Цветана Димова е председател на Специализирания научен съвет.

С традиционното си участие в организирането на редица гимнастически композиции, чествания на светли дати и спортни състезания тя успешно популяризира гимнастиката като основна дисциплина, необходима за подготовката на спортни кадри в България.

От началото на съществуването си в катедра “Гимнастика” са имали възможността да се хабилитират и да преподават 20 доценти и 4 професори.

От създаването си катедра “Гимнастика” е ръководена от доц. Нено Мирчев, проф. Ана Мирчева, проф. Никола Хаджиев, проф. Цветана Димова и доц. Кирил Андонов.

Същността и качеството на обучението в катедрата е на високо университетско и европейско ниво. Основна цел на обучението е чрез познаването на теорията и практиката на гимнастиката да се подготвят квалифицирани специалисти в областта на физическата култура, елитния спорт, кинезитерапията, туризмът и спортната анимация, масовата физкултура и спортът за всички.

Преподавателите в катедра “Гимнастика “ преподават в трите основни факултета в НСА “Васил Левски”. Така катедрата участва активно за формирането на широк кръг кадри като учители, треньори, кинезитерапевти, специалисти в туризма и спортната анимация.

Структурата на катедра “Гимнастика” в общи линии дублира структурата на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), като всички основни спортове намират място в съответните сектори в катедрата.


Учебна работа

Учебната дейност на катедрата се осъществява основно под формата на лекции и практически упражнения. Учебните програми на катедрата са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на квалифицирани кадри в областта на физическата култура и спорта.
Подготвят се специалисти в образователната степен бакалавър, магистър и образователно-научната степен доктор.


Научно-изследователската дейност

Научно-изследователската дейност в катедрата е непрекъснат процес, необходим за оптимизирането и рационализирането на различните аспекти в учебно-тренировъчната работа. Чрез нея се извършва непрекъснато квалифициране на преподавателите и израстването им в научните степени и звания. Научно-изследователската дейност е също така незаменим фактор в учебния процес на студентите. Така те се запознават с последните научни постижения в спортната наука, а и с това се стимулират творческите им търсения.
Обект на научно-изследователската дейност са проблеми касаещи различни методики в обучението, биомеханични анализи на гимнастическите упражнения, техническата и физическата подготовка, селекцията и подбора, планирането и контрола, тренировъчното натоварване, психологическата подготовка и др. Организират се също така семинари и кръгли маси по различни проблеми на високото спортно майсторство и физическата култура.