НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10653391 Картинка 20596 Картинка 7401509 Картинка 9472435 Картинка 3657796 Картинка 11815292 Картинка 8020571 Картинка 11081755 Картинка 9564963 Картинка 3951763
Сектор Спортна гимнастика

Ръководител: гл. ас. доктор Емил Видев

Преподаватели: проф. Илия Кючуков, доктор | проф. Кирил Андонов, ДН | доц. Добри Добрев, доктор | доц. Ирина Нешева, доктор | доц. Марина Петрова, доктор | доц. Нели Танкушева, доктор | гл. ас. Емил Видев, доктор | гл. ас. Илия Янев, доктор | ас. Емил Стоименов | ас. Ирина Божинова | преп. Здравко Куртев, доктор
Хонорувани преподаватели: проф. Бонка Димитрова, доктор, Венета Христова

Спортисти Изтъкнати треньори и педагози

Изисквания на катедра “Гимнастика” за УФ, ТФ И КТ – всички форми на обучение.

 • Студентът се задължава да влиза в часовете по гимнастика с подходящо игрално облекло, уточнено от водещия преподавател и участниците в групата.
 • За получаване на кредит(в точки) по програмата “Гимнастика”, студентът се задължава да присъства във всички практически занимания (упражнения) и положени изпитни изисквания
 • За проверка на практическите умения и теоретични знания в 8 и 14 заниманиесе прави текущ контрол.
 • За нормалното протичане на учебния процес по гимнастика катедрата е изготвила практически ръководства (под формата на тетрадки) по гимнастика за всеки семестър. Те са задължителни за студентите.
 • За зачитане на дисциплината “Гимнастика” на всеки студент се изискват кредити, разпределени в курса на обучение както следва (табл.1 за редовно и табл.2 за задочно обучение):

Редовно обучение - изпитни процедури и оценяване:

 • Системата за оценяване не позволява получаването на кредити при слаби резултати.
 • Оценката се оформя в цифри от 2 до 6 или с “да” и “не” от минимум 2 критерия – практически умения и теоретични знания.
 • За улесняване на изпитните процедури в полза на студентите, се провеждат състезания по гимнастика в ЗСС на НСА :
  - за І курс – Основна гимнастика;
  - за ІІ и ІІІ курс – Спортна гимнастика.

Крайна оценка по гимнастика:
1. За студентите от ТФ, които завършват курса на обучение по гимнастика в ІV семестър, оценката се оформя въз основа на:
- полагане на практичен изпит – съчетания на отделните уреди.
- полагане на теоретичен писмен изпит - тест;
С тези изпити студентите получават 6 кредита.

Студентите, които продължават за квалификация “учител”, след полагане практически изпит (изпитен урок) и теоретичен писмен изпит (тест) в VІ семестър получават още 2 кредита.

2. За студентите от УФ, които завършват курса на обучение по гимнастика в VІ семестър, оценката се оформя въз основа на:
- текуща оценка в ІV семестър. - съчетания на отделните уреди.
- полагане на практически изпит (изпитен урок) и теоретичен писмен изпит (тест) в VІ семестър.
С тези изпити студентите получават 12 кредита.

Таблица 1
Разпределение на часовете и изпитните изисквания по гимнастика за трите факултета - редовно обучение

 

Курс

Семестър

ТФ
брой
часове

УФ
брой
часове

КТ
брой
часове

Изпитни изисквания

Кредити

І

І

28

28

28

УФ и ТФ – заверка на семестъра (тест +16 осморки).
КТ – 16 осморки

2 кредита

ІІ

0

28

28

УФ – заверка на семестъра (по 3 упражнения на уред).
КТ – изпит по основна гимнастика.

 

2 кредита

ІІ

ІІІ

28

28

28

УФ, ТФ и КТ – заверка на семестъра (по 4 упражнения на уред).

2 кредита

ІV

28+6ч. от лекции

28+8 ч. от лекции

28

УФ, Т/У и КТ/У – текуща оценка (задължителни съчетания).
ТФ – изпит (задължителни съчетания + теория).

 

2 кредита

ІІІ

V

14

28

14

УФ– заверка на семестъра (МП на отделни части на урока).

 

2 кредита

Т/У и КТ/У - заверка на семестъра (МП на отделни части на урока).

1 кредит

14

28+4 ч. от лекции

14

УФ,– изпит (практически и теоретичен).

2 кредита

Т/У и КТ/У - изпит (практически и теоретичен).

1 кредит

 

 

Таблица 2
Разпределение на часовете и изпитните изисквания по гимнастика за Учителски факултет - задочно обучение

Курс

Семестър

брой
часове

Изпитни изисквания

Кредити

І

І

10

Заверка на семестъра - тест + 5 осморки.

0.67 кредита

ІІ

10

Заверка на семестъра - изпит по основна гимнастика - тест +16 осморки.

 

0.67 кредита

ІІ

ІІІ

10

Заверка на семестъра -по 3 упражнения на уред + тест по терминология.

0.67 кредита

ІV

10+4 ч. от лекции

Текуща оценка - съчетания на отделните уреди + теория -тест.

 

1 кредит

ІІІ

V

10

Заверка на семестъра - по 4 упражнения на уред + тест по терминология.

0.67 кредита

10

Заверка на семестъра - съчетания на отделните уреди + тест по терминология.

0.67 кредита

ІV

V

10

МП на преподаване - изпитни уроци.

0.67 кредита

10+6 ч. от лекции

МП на преподаване - изпитни уроци.
Изпит – теоретичен (тест).

1 кредит

 

Общо студентите получават 6 кредита.

Учебна литература по гимнастика

 • Гимнастика, учебник, София, МиФ, 1979г., под общата редакция на проф.Н.Хаджиев.
 • Алгоритъмът в обучението по гимнастика,методическо ръководство, София, МиФ, 1985г., автори - Радулов,В.,М.Якимов.
 • Как да подготвим и проведем урока по гимнастика, методическо ръководство, София, 2002г., автор – Пламен Андреев.
 • Как да подготвим и проведем урока по гимнастика ІІ, методическо ръководство, София, 2003г., автор – Пламен Андреев.
 • 100 игри в урока по гимнастика, София, МиФ, 1988г., автор – Васил Радулов.
 • АБВ Гимнастика, София, МиФ, 1989г., автори - Ц.Димова, В. Бачева.
 • Биомеханика на гимнастическите упражнения, автори - Хаджиев.Н, Миков.Ц, Йорданов.Д, С, 1978г.
 • Практическо ръководство по основна гимнастика, І курс І семестър, УФ и ТФ (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г., Авторски колектив, под общата редакция на доц. Кирил Андонов.

 

 1. Практическо ръководство по гимнастика (мъже), І курс ІІ семестър, УФ и ТФ (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г., Авторски колектив, под общата редакция на доц. Кирил Андонов.
 2. Практическо ръководство по гимнастика (мъже), ІІ курс ІІІ и ІV семестър, УФ и ТФ (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г., Авторски колектив, под общата редакция на доц. Кирил Андонов.
 3. Практическо ръководство по гимнастика (жени), І курс ІІ семестър, учителски факултет (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г., Авторски колектив, под общата редакция на доц. Кирил Андонов.
 4. Практическо ръководство по гимнастика (жени), ІІ курс, учителски факултет (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г., Авторски колектив, под общата редакция на доц. Кирил Андонов.
 5. Практическо ръководство по гимнастика (жени), ІІ курс, треньорски факултет (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г., Авторски колектив, под общата редакция на доц. Кирил Андонов.
 6. Практическо ръководство за упражнения по методика на преподаване на урок по гимнастика заІІІ курс, София, НСА, 2003 г., Авторски колектив, под общата редакция на доц. Кирил Андонов.