НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11956941 Картинка 9979373 Картинка 3918761 Картинка 7414964 Картинка 3689060 Картинка 4484136 Картинка 10183175 Картинка 6244922 Картинка 4192382 Картинка 10304836
Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика

Ръководител: проф. доктор Гюрка Ганчева

Преподаватели: проф. Гюрка Ганчева, доктор | доц. Мария Гатева, доктор | гл. ас. Даниела Велчева, доктор

Новини Спортисти История Треньори

Информация за студентките

  1. Студентките се задължават да влизат в часовете по художествена гимнастика с подходящо игрално облекло, уточнено от катедра “Гимнастика”, водещия преподавател и участниците в групата.
  2. За получаване на кредити /точки/ по програмата “Художествена гимнастика”, студентките се задължават да присъстват /или отработят допълнително/ всички практически часове /упражнения/ и положат успешно изпитните изисквания.
  3. За проверка на практическите умения и терминологични познания в 13 занимание се прави текущ контрол.

За зачитане на дисциплината “Художествена гимнастика” на всяка студентка се изискват кредити, разпределени в курса на обучение както следва (табл.1 за редовно и табл.2 за задочно обучение):

Изпитни процедури и оценяване:

  1. Системата на оценяване не позволява получаването на кредити при слаби резултати.
  2. Оценката се оформя в цифри от 2 до 6 по критерия практически умения на студентките.
  3. За улесняване на изпитната процедура в полза на студентките се предвижда участие в състезанията на катедра “Гимнастика” – м. декември и м. април или подготвяне на задължително съчетание без уред общо за всички студентки от групата.

Крайна оценка по художествена гимнастика:

УФ – средна аритметична от съчетание без уред, съчетание с уред и проведен изпитен урок в хода на семестъра.
ТФ – средна аритметична от съчетание без уред и съчетание с уред.

Таблица 1

Разпределение на часовете и изпитните изисквания по художествена гимнастика за
учителски и треньорски факултет - редовно обучение

Курс

Семестър

ТФ
Брой
Часове

УФ
брой
часове

Изпитни изисквания

Кредити

ІІІ

V

-

26

УФ– заверка на семестъра

2

26+4
от лекции

26+8
oт лекции

УФ – заверка на семестъра -
/МП на отделните части на урока/

2

ТФ/У – заверка на семестъра

2

Таблица 2

Разпределение на часовете и изпитните изисквания по художествена гимнастика за
учителски факултет - задочно обучение

Курс

Семестър

УФ
Брой
Часове

Изпитни изисквания

Кредити

ІІІ

V

14+2 от лекции

УФ– заверка на семестъра

1

14+2 от лекции

УФ – заверка на семестъра -
/МП на отделните части на урока/

1

 

Учебна литература по художествена гимнастика

1. Атанасова, Цв., Т. Шишкова, Художествена гимнастика, София, 1989
2. Андонов, К., Г. Ганчева, Д. Велчева. Практическо ръководство за упражнения по художествена гимнастика. – НСА. С. 2006.
3. Ганчева, Г., Д. Велчева, М. Гатева. Ръководство по художествена гимнастика. – НСА. С. 2008.
4. Ганчева, Г., Д. Велчева, М. Гатева. Ръководство по художествена гимнастика. – НСА. С. 2012.
5. Ганчева, Г. Терминология на скоковете в художествената гимнастика. Учебно помагало. НСА. 2009.
6. Ганчева, Г. Скоковете в художествената гимнастика (теория и методика). Монография. НСА. 2009.
7. Ганчева, Г. Специфични упражнения в художествената гимнастика – равновесия, въртения, гъвкавости. Учебно помагало. НСА ПРЕС. С. 2013. ISBN 978-954-718-354-4.
8. Карпенко, Л. А., Художественная гимнастика, ГАФК, М., 2003.
9. Кечеджиева, Л., М. Ванкова, М. Чиприянова, Обучиние детей художественной гимнастике, Ф и С., М., 1985
10. Лисицкая, Т., Художественная гимнастика, Ф и С, М., 1982
11. Лисицкая, Т., Хореография в гимнастике, Ф и С,М., 1984
12. Хаджиев, Н., Гимнастика – учебник, МФ, София, 1979
13. Bobo, M., Gimnasia ritmica deportiva. La Coruna, LEA1998
14. Nedialcova, G., D. Barros, ABC da gymnastica, Roi de Janeiro, 2000.
15. Laffranchi, B., Gimnastica ritmica UNOPAR, Londrina, 2001.
16. Mendizabal, S., I. Mendizabal, Gimnasia ritmica. Gymnos. Madrid. 1983