НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7679853 Картинка 9892256 Картинка 9893146 Картинка 8225933 Картинка 6626865 Картинка 1605980 Картинка 11094402 Картинка 9271478 Картинка 12226840 Картинка 2340506
Катедра Анатомия и биомеханика

Ръководител катедра
доц. Иван М. Иванов вътр. +359 2 4014233  email: ivanmirchev@abv.bg
Секретар: Ралица Радулова +359 2 4014250
Препаратор: Магдалена Мачкаканова +359 2 4014250
Зала по анатомия: +359 2 4014299
Зала по биомеханика: +359 2 4014243


Катедра “Анатомия и биомеханика” е една от фундаменталните катедри в НСА. Дисциплината “Анатомия” фигурира още от създаването на Държавното висше училище за телесно възпитание” през 1942г. към катедра “Здравни науки”.  След 1953 г., когато висшето училище се преименува в ВИФ “Георги Димитров”, с насъпилите структурни промени анатомията се обособява като самостоятелна катедра. В нея работят забележителни преподаватели и учени като проф. Каданов, проф. Гълъбов, проф. Косев, доц. Тодоров, гл. ас. Илия Стоянов. Активния период на утвърждаване и нарастване ролята на катедрата трябва да свържем с името на нейния дългогодишен ръководител проф. д-р Спиридон Моров. Края на шейсетте години, в отговор на развитието на спортната наука, към катедрата се обособява сектор “Биомеханика” с представители доц. д-р Тодоров и доц. д-р Богданов, а покъсно и проф. Св. Иванов. Със създаването на компютърните технологии и в съответствие с Европейските тенденции в образованието през 1987 г. се въвежда и информатиката като учебна дисциплина, а по късно се обособява като отделен сектор към катедрата.

 

Учебна дейност:

Катедрата участва в подготовката на специалисти по спорт, физическо възпитание, кинезитерапия, туризъм и спортна анимация и адаптирана физическа активност  в образователна и квалификационна степен бакалавър, както и във всички магистърски програми. Обучава и в докторската степен като предлага специализирани модулни единици в направление “Медико-биологични проблеми”, “Съвременни тенденции и проблеми на научно-приложната дейност”, “Педагогически, социални и психологически проблеми на училищното физически възпитание и спорта” и “Математически методи за научни изследвания и анализи”.

 

Научно-изследователска дейност:

Научно-изследователската дейност в катедрата се характеризира с интердисциплинарност и използване на най-съвременни методи и средства за регистрация и обработка на данните, за анализ и моделиране на движенията. Органически са обвързани функционалната анатомия, биомеханиката и информационните технологии, което позволява задълбочено и всестранно изучаване на движенията и проблемите на адаптацията към физически натоварвания.