НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9251846 Картинка 4659307 Картинка 4842647 Картинка 4390647 Картинка 9911218 Картинка 11128470 Картинка 12055350 Картинка 9813947 Картинка 4379125 Картинка 2227387
Сектор Анатомия


Преподаватели: доц. д-р Здравко Стефанов, доктор | ас. д-р Галина Русимова | ас. д-р Димитър Загорски, доктор | ас. д-р Драгомир Дарданов | ас. д-р Иван Янакиев | ас. Албена Димитрова, доктор

Учебна програма за ТФ Учебна програма за УФ Учебна програма за КТ

В сектор Анатомоия се обучават студенти от трите факултета,
образователна и квалификационна степен  “Бакалавър” .

 

КОНСПЕК ПО АНАТОМИЯ
за студентите от факултет Кинезитерапия

1. Въведение в анатомията. Анатомична терминология. Оси и равнини на тялото.

2. Системно-структурна схема на организацията на живата материя. Клетка – устройство. Тъкани – видове.

3. Общо учение за костите. Костна тъкан. Костта като орган. Видове кости. Произход, растеж и развитие на костите. Възрастови изменения.

4. Гръбначен стълб. Видове прешлени. Принципно устройство на прешлен. Кръстна и опашна кост.

5. Кости на гръдния кош. Ребра – видове, устройство. Гръдна кост.

6. Кости на раменния пояс – ключица и лопатка.

7. Кости на свободния горен крайник – мишнична, лакътна и лъчева кост. Кости на манус (manus).

8. Кости на таза.

9. Кости на свободния долен крайник – бедрена кост, голям и малък пищял, кости на ходилото.

10. Череп – чифтни и нечифтни кости. Черепни ямки и кухини.

11. Общо учение за свързването между костите. Видове свързвания – неподвижно (непрекъснато) и подвижно (прекъснато). Стави – елементи, механика на ставите (степен, свобода и размер на движение).

12. Свързване между прешлените – между телата, дългите и израстъците на прешлените. Гръбначен стълб като цяло.

13. Свързвания между костите на гръдния кош.

14. Стави на раменния пояс – гръдно-ключична, лопатко-ключична, раменна. Обща механика на раменния апарат.

15. Свързвания на свободния горен крайник: лакътна става, киткени стави (лъчево-киткена и среднокиткена), стави на мануса.

16. Свързвания между костите на таза. Тазът като цяло.

17. Свързвания между костите на долния крайник. Тазобедрена става, колянна става, глезенни стави (горна и долна скочна), стави на ходилото.

18. Общо учение за мускулите. Мускулна тъкан – видове, устройство. Мускулът като орган – видове мускули, сухожилия, фасции, синовиални влагалища, сезамовидни кости.

19. Механика на мускулите. Междумускулна синергия. Поликинетичност, многоставност на мускулите, активна и пасивна мускулна недостатъчност. Двигателният апарат като система от лостове. Понятие за кинематична двойка и кинематична верига, отворени и затворени вериги.

20. Мускули на главата, мимическа мускулатура.

21. Мускули на шията – групи.

22. Мускули на туловището: мускули на гърба и гърдите, движещи раменния пояс и мишницата, собствени мускули на гръдния кош, собствени мускули на гърба, мускули на коремната стена.

23. Мускули на горния крайник: собствени мускули на рамото, мускули на мишницата, предмишница и ръката.

24. Мускули на долния крайник: мускули около тазобедрената става, мускули на бедрото, подбедрицата и ходилото.

Забележка: за всеки мускул трябва да се знае началното и крайното залавно място, функцията и инервацията.

25. Вътрешни органи.Системи. Принципно устройство на тръбести и паренхимни вътрешни органи.

26. Храносмилателна система – устна кухина, гълтач, хранопровод, стомах, тънко и дебело черво, слюнни жлези, черен дроб, задстомашна жлеза.

27. Дихателна система – носна кухина, ларингс, трахея, бронхи, бял дроб.

28. Отделителна система – бъбрек, пикочопровод, пикочен мехур, пикочен канал.

29. Мъжка полова система – тестис, епидидимис, семеотводен канал, простата, семенни мехурчета, пенис.

30. Женска полова система – яйчник, маточни тръби, матка, влагалище, външни полови органи.

31. Сърдечносъдова система – кръвоносна и лимфна система. Принципно устройство и различия.

32. Сърце – външно устройство, топография, кухини, строеж на стената, клапен апарат, етапи в работата на сърцето, проводна система на сърцето.

33. Кръвоносни съдове – артерии, вени, капиляри. Устройство и функция.

34. Голям кръг на кръвообращението – главни артерии и вени. Кръвообращение на v.portae.

35. Малък кръг на кръвообращение.

36. Лимфна система – лимфни съдове, лимфни протоци, лимфни възли, сливици, слезка (далак) и други лимфни елементи.

37. Жлези с вътрешна секреция – хипофиза, епифиза, щитовидна жлеза, околощитовидни жлези, тимус, надбъбречна жлеза.

38. Жлези със смесена секреция – панкреас, полови жлези.

39. Нервна система. Нервна тъкан – неврон и неврология. Принципно устройство на НС – ЦНС и ПНС, соматична и вегетативна НС.

40. ЦНС – гръбначен мозък, главен мозък (продълговат, заден, среден, междинен и краен).

41. ПНС – гръбначномозъчни нерви, образуване, групи, сплетения (шиен, мишничен, поясен и кръстен сплит).

42. ПНС – черепномозъчни нерви.

43. Пътища в нервната система – главни моторни и сетивни пътища.

44. Вегетативна НС – симпатиков и парасимпатиков дял.

45. Сетивни органи – око, ухо, кожата като орган на общата сетивност, орган на обонянието и слуха.

 

Литература:

Гикова и кол., Анатомия на човека, учебник-атлас І и ІІ част, НСА ПРЕС, С. 2006; Моров, Сп., Анатомия на човека, МФ, С., всички издания; Тодоров Т., Сп. Моров, Б. Трендафилов, М. Гикова, Анатомия. Атлас-ръководство, НСА Прес, С., всички издания; Ванков, В., Г. Гълъбов, Анатомия на човека, МФ, С., всички издания; Трендафилов Б., Н. Нарлиева, П. Трендафилов, Терминологичен справочник по анатомия, НСА Прес, С., 2003; Гикова М., Практикум по анатомия, НСА Прес, С., 2003; CD –Rom: A Color Atlas of Human Morphology, Body Works 6,0; Интернет адреси: http://www.ama-assn.org/ Atlas of the Body; http://www.rad.washington.edu/anatomy/ Anatomy modules; http://www.meddean.luc.edu Structure of the Human Body

Изисквания:

Текущи оценки:

1. Кости – І-ви семестър

2. Свързване между костите – І-ви семестър

3. Мускули – ІІ-ри семестър

4. Кинезиологичен анализ на движенията – реферат – ІІ семестър.

При отлична оценка на трите колоквиума и защита на реферата, студентът се освобождава на семестриалния изпит от материала за двигателен апарат.

Изпит – писмен, юнска изпитна сесия.

На семестриалните упражнения студентите трябва да носят учебник, а при работа с трупен материал, ръкавици за еднократна употреба.

При направени отсъствия, но не повече от 3 за семестър, студентът се подготвя върху изпуснатия материал и се явява в определено от преподавателя време да бъде изпитан, за да му се извини отсъствието.

 

КОНСПЕКТ ПО АНАТОМИЯ
за студентите от ТФ, УФ, ИП и Задочно обучение

1. Принципно устройство на живата материя. Устройство на клетката.

2. Тъкан. Видове тъкани.

3. Общо учение за костите. Костна тъкан. Костта като орган. Видове кости. Произход. Растеж и развитие на костите.

4. Гръбначен стълб. Устройство на прешлените. Видове прешлени – устройство и различия. Кръстна и опашна кост.

5. Кости на гръдния кош – гръдни прешлени, ребра и гръдна кост.

6. Кости на раменния пояс – ключица и лопатка.

7. Кости на свободния горен крайник – мишнична, лъчева, лакътна кост, кости на ръката (манус).

8. Кости на таза.

9. Кости на свободния долен крайник – бедрена кост, голям и малък пищял, кости на ходилото.

10. Видове свързвания между костите: неподвижно, подвижно, полуподвижно. Принципно устройство на ставите. Механика на ставите.

11. Свързване между сегментите на гръбначния стълб.

12. Стави на раменния апарат – гръдно-ключична, лопатко-ключична и раменна.

13. Лакътна става.

14. Киткени стави (лъчево-киткена и среднокиткена). Стави на ръката.

15. Тазобедрена става.

16. Колянна става.

17. Горна и долна скочна става.

18. Общо учение за мускули. Напречнонабраздена мускулна тъкан. Механизъм на мускулното съкращение. Биомеханична характеристика.

19. Мускули на гърба, движещи раменния пояс и мишницата.

20. Мускули на гърдите, движещи раменния и мишницата.

21. Собствени мускули на гърба.

22. Мускули на коремната стена.

23. Мускули около раменна става.

24. Мускули на мишницата – предна и задна група.

25. Мускули на предмишницата . предна, задна и странична група.

26. Мускули на ръката (манус).

27. Мускули около тазобедрената става.

28. Мускули на бедрото – предна, задна и странична група.

29. Мускули на подбедрицата – предна, задна и странична група.

30. Мускули на ходилото.

31. Вътрешни органи. Системи. Тръбести и паренхимни органи – принципно устройство. Гладна мускулна тъкан.

32. Храносмилателна система. Органи. Храносмилателен тракт, устна кухина, гълтач, хранопровод, стомах, тънко и дебело черво.

33. Храносмилателна система – слюнни жлези, черен дроб, задстомашна жлеза.

34. Дихателна система – органи: носна кухина, гръклян, трахея, бронхи, бял дроб.

35. Отделителна система – органи: бъбрек, пикочопровод, пикочен мехур, пикочен канал.

36. Мъжка полова система.

37. Женска полова система.

38. Сърдечно-съдова система. Кръвоносна и лимфна система – принципна разлика, органи. Видове кръвоносни съдове – артерии, вени, капиляри.

39. Сърце- топография, външно устройство, кухини. Строеж на стената на сърцето, сърцева мускулна тъкан. Клапен апарат на сърцето. Проводна система на сърцето. Етапи в работата на сърцето.

40. Голям и малък кръг на кръвообращението. Кръвообращение на вратната вена.

41. Лимфна система: слезка (далак), лимфни възли, лимфни съдове, лимфни протоци, други лимфни елементи.

42. Жлези с вътрешна секреция: хипофиза, епифиза, щитовидна жлеза, околощитовидни жлези, гръднична жлеза, надбъбрек, задстомашна жлеза, полови жлези. Хуморална регулация на жизнените функции.

43. Функция и значение на нервната система. Нервна тъкан. Принципно устройство на централната и на периферната НС.

44. Устройство и функция на гръбначния мозък.

45. Главен мозък – принципно устройство, части и функция.

46. Продълговат мозък.

47. Заден мозък – мост и малък мозък.

48. Среден и междинен мозък.

49. Краен мозък. Кора на крайния мозък – гънки и бразди, микроскопски строеж, симетрични и асиметрични центрове, Системи бяло вещество и подкорови ядра на крайния мозък.

50. Принципно устройство на периферната НС. Образуване на периферен нерв.

51. Черепномозъчни нерви.

52. Гръбначномозъчни нерви. Сплетения и по-големи нерви.

53. Принципно устройство и функция на мозъчните пътища. Видове.

54. Главни моторни пътища – пирамидна и екстрапирамидна система.

55. Главни сетивни пътища – на повърхностната, на специализираната и на проприоцептивната нервна сетивност.

56. Вегетативна НС. Симпатиков и парасимпатиков дял.

57. Зрителна сензорна система – око, път на зрението.

58. Слухово-равновесна сензорна система. Ухо.

59. Органи на вкуса и обонянието. Кожна сетивност. Устройство на кожата.

Литература:

Гикова и кол., Анатомия на човека, учебник-атлас І и ІІ част, НСА ПРЕС, С. 2006; Моров, Сп., Анатомия на човека, МФ, С., всички издания; Тодоров Т., Сп. Моров, Б. Трендафилов, М. Гикова, Анатомия. Атлас-ръководство, НСА Прес, С., всички издания; Ванков, В., Г. Гълъбов, Анатомия на човека, МФ, С., всички издания; Трендафилов Б., Н. Нарлиева, П. Трендафилов, Терминологичен справочник по анатомия, НСА Прес, С., 2003; Гикова М., Практикум по анатомия, НСА Прес, С., 2003; CD –Rom: A Color Atlas of Human Morphology, Body Works 6,0; Интернет адреси: http://www.ama-assn.org/ Atlas of the Body; http://www.rad.washington.edu/anatomy/ Anatomy modules; http://www.meddean.luc.edu Structure of the Human Body

Изисквания:

Текущи оценки:

1. Кости – І-ви семестър

2. Свързване между костите – І-ви семестър

3. Мускули – ІІ-ри семестър

При отлична оценка на трите колоквиума, студентът се освобождава на семестриалния изпит от материала за двигателен апарат.

Изпит – писмен, юнска изпитна сесия.

На семестриалните упражнения студентите трябва да носят учебник, а при работа с трупен материал, ръкавици за еднократна употреба.

При направени отсъствия, но не повече от 3 за семестър, студентът се подготвя върху изпуснатия материал и се явява в определено от преподавателя време да бъде изпитан, за да му се извини отсъствието.