НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6898146 Картинка 611702 Картинка 12146200 Картинка 8992908 Картинка 6886577 Картинка 11203081 Картинка 7505949 Картинка 10059601 Картинка 2082499 Картинка 76607
Сектор Педагогика


Преподаватели: проф. Елеонора Милева, ДН | доц. Ина Владова | гл. ас. Мария Бончева, доктор

Oбучението по педагогика има за цел да осигури професионална компетентност на студентите относно същността на педагогическата наука и практическото приложение на педагогическите знания в сферата на физическото възпитание и спорта.

Очертани са родовите и видовите характеристики, специфичната проблематика на спортната педагогика като част от системата на педагогическата наука. Обучението и възпитанието се разглеждат като социални технологии с фундаментално значение за личностното развитие, анализират се модалните им характеристики в учебния и тренировъчния процес. 

Специално внимание се отделя на педагогическите измерения на общуването между учител/треньор и учащи се; на индивидуалните характеристики на обучаваните и влиянието му върху процеса на обучение и възпитание. Анализира се ролята на  самовъзпитанието в учебно-тренировъчния и състезателен процес.


КОНСПЕКТ ПО ПЕДАГОГИКА
ЗА ОКС ”БАКАЛАВЪР”
СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „СПОРТ” И „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ”


 1. Педагогиката като наука. Предмет, обект, основни понятия и характерни черти. Връзка на педагогиката с другите науки. Спортна педагогика - предмет и области на приложение.
 2. Историческо развитие на педагогиката. Школи и направления. Ян Амос Коменски - основоположник на съвременната педагогика.
 3. Наблюдението и експериментът като методи за педагогическо изследване.
 4. Анкетни методи за педагогическо изследване. Социометрия. Експертна оценка. Тестове.
 5. Дидактика. Процесът на обучение - същност и характеристики.
 6. Структура на процеса на обучение. Основни етапи на обучението.
 7. Система на образованието - същност и модели. Тенденции в развитието на образованието.
 8. Съдържание на обучението и основни документи.
 9. Дидактическите принципи за: нагледност; системност и последователност;съзнателност и активност при обучението.
 10. Дидактическите принципи за: достъпност; индивидуален подход; трайно овладяване на знанията.
 11. Словесни методи на обучение.
 12. Нагледни методи на обучение.
 13. Практически методи на обучение.
 14. Контрол, проверка и оценка на знанията - същност, функции и методи.
 15. Обучителни трудности. Приобщаващо образование.
 16. Системи за организация на обучението. Класически и съвременни системи.
 17. Урокът - основна форма за организация на обучението. Изисквания към урока. Неурочни форми на обучение.
 18. Развитие и възпитание на личността. Теории за развитието. Роля на наследствения фактор за развитието.
 19. Същност и характеристики на социалната среда и възпитанието като фактори за развитието. Влияние на спорта върху развитието на личността.
 20. Възпитателен процес - същност, особености и структура.
 21. Методи на възпитание - същност и обусловеност. Убеждаване, внушение, личен пример.
 22. Поощрение и наказание като методи на възпитание.
 23. Самовъзпитание на личността.
 24. Нравствено възпитание.
 25. Волево възпитание.
 26. Интелектуално възпитание.
 27. Физическо възпитание.
 28. Естетическо възпитание.
 29. Съвременни измерения на възпитанието - интеркултурно, олимпийско, гражданско, медийно и др.
 30. Педагогическо общуване - същност, значение и функции. Стилове на педагогическо общуване.
 31. Взаимоотношения, трудности и конфликти при педагогическото общуване в спорта.
 32. Агресия и възпитание. Педагогически въздействия за преодоляване на агресията.
 33. Професионално-личностен модел на спортния педагог.
 34. Семейно възпитание и спорт.

ЛИТЕРАТУРА


 1. Владова, И. Мултикултурализъм. Олимпизъм. Образование, София, НСА ПРЕС,
 2. Милева, Е. Педагогика на физическото възпитание и спорта. Второ преработено и допълнено издание, София, Авангард Прима, 2020.
 3. Милева, Е. Теоретични основи на физическото и спортното възпитание, София, Авангард Прима, 2013.
 4. Милева, Е. Европейски измерения на спортнопедагогическото образование, София, Авангард Прима, 2012.
 5. Милева, Е. Теоретични и приложни аспекти на педагогиката на физическото възпитание и спорта, София, Авангард Прима, 2014.
 6. Петерман, Ф., У. Петерман. Работа с деца с агресивно поведение, „Изток-Запад“, 2017
 7. Петров, П., П. Петров. Училищна дидактика, София, Авангард Прима, 2016.
 8. Тошева, И. Бърнаут и учителската професия, София, Авангард Прима, 2012.
 9. Тошева, И. Педагогически проблеми при наркоманиите, София, НСА ПРЕС,
 10. Чавдарова-Костова, С., В. Делибалтова, Б. Господинов. Педагогика, София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018.
 11. Лекционен курс по педагогика.