НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 856759 Картинка 9384187 Картинка 529462 Картинка 12063261 Картинка 6969515 Картинка 8550521 Картинка 12298484 Картинка 3103849 Картинка 11814586 Картинка 11709010
Сектор Философия и социология на спорта

Ръководител сектор: доц. Албена Димитрова доктор

Преподаватели: доц. Албена Димитрова , доктор | доц. Боряна Ангелова-Игова | гл. ас. Камен Бинбелов, доктор

Конспекти Учебни програми

ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА СПОРТА

Научната дисциплина Философия се изучава в НСА „Васил Левски“ още от създаването на Висшето училище през 1942г.

От 1952г. се обособява като самостоятелна научна дисциплина.

Хронология.

1952г – създава се Катедра „Социални и хуманитарни науки“

1952г. - създава се Сектор „Философия“

1952г. - Философията се обособява като самостоятелна научна дисциплина към Учителски и Треньорски факултет.

Преподаватели:

доц. Живко Проданов, доктор по философия – основател на Философията на спорта в България. Книгата му „Философски очерци за спорта“ е първата книга на български език посветена на Философията на спорта.

гл.ас. Лилия Спасова , доктор по философия– обръща внимание на етиката и естетиката в спорта. За първи път в нейни лекции и упражнения провеждани в НСА „Васил Левски“, се обръща внимание на етичните и естетическите перспективи пред спорта.

ас. д-р. Боряна Ангелова – Игова, доктор по философия – асистент по философия (2010), по настоящем титуляр на дисциплините: Философия, Философия на спорта, Етика и естетика.

 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ НА СПОРТА

Хронология:

1967 - създава се сектор „Социология на спорта”

1969 - провежда се Първия Международен симпозиум по социология на спорта в Източна Европа

1976 – създава се Изследователския комитет по „Социология на спорта” към Българската социологическа асоциация

1976/1977 – въвежда се изучаването на дисциплината „Социология на спорта” във ВИФ „Георги Димитров” за студенти от Треньорски факултет.

Преподаватели:

 

Ангел Стойчев Ангелов

Инициатор на въвеждането и развитието на научната дисциплина „Социология на спорта” в България. Първият научен сътрудник по социология на спорта (1967), доктор (1976), доцент (1983), професор (1993).

Учредител на Българската социологическа асоциация (1969), Член на Управителния съвет на Българската социологическа асоциация (1968 -1978), член на Изпълнителния комитет на Международната асоциация по социология на спорта (1970-1978), Председател на изследователския комитет „Социология на спорта” при Българската социологическа асоциация (1976).

Ангел Стойчев е ръководител на Второто пленарно заседание на Световния научен конгрес „ Спортът в съвременното общество” (Тбилиси 1980) и председател на заседание на секцията „Спорт и начин на живот”.

 

Мария Мирова Гошева

Научен сътрудник по социология на спорта (1968), доктор (1979), доцент (1986).

Зам. председател на изследователския комитет „Социология на спорта” (1976).

 

Стайко Цонев Цонев

Гл. асистент по социология на спорта (1995), доктор (1984), доцент (1996).

Научен секретар на изследователския комитет „Социология на спорта” (1976), научен секретар на Българската асоциация по спортни науки (1994, президент проф. д-р Петър Слънчев).

Стайко Цонев е съпредседател, заедно с проф. Питър МакИнтош – Великобритания, на заседание на секцията „Спорт и масови комуникации” на Световния научен конгрес „Спортът в съвременното общество” (Тбилиси 1980), научен секретар на Първи конгрес по спортни науки на тема „Физическо възпитание и спорт сред ученици и студенти” (23-24 февруари 1996).

 

Албена Илиева Димитрова

Асистент по „Социология на спорта (2006), старши асистент (2007), образователна и научна степен доктор по „Социология“ с тема „Изследване на насилието в спорта“ и главен асистент (2012).

Изследователски интереси свързани със социализацията чрез и към спорта, отклоняващо се поведение, насилие и спорт.

Член на Българската социологическа асоциация.

 

 

 

 

Основни публикации на преподавателите:

Стойчев, А., Я. Брогли, Кл. Бойчев, Н. Хаджиев, Ст. Цонев.1977. Прогноза за развитието на леката атлетика, плуването и спортната гимнастика в НРБ 1971-1990., С., Медицина и физкултура.

Джаров, Т., Ст. Цонев.1977.Студенческая спортивная молодежь Болгарии., С., София Прес.

Стойчев, А.,М. Гошева.1979.Социология на спорта, учебник – записки. ВИФ „Г. Димитров”.

Димитров, Л.,В. Тончев, Ст. Цонев.2011. Отношението към спорта и спортната активност сред населението в България на възраст от 15+., С., НСА ПРЕС.

Илиев, В., А. Димитрова. 2007. Психосоциална превенция и влияние на спорта върху ученици в средните училища. В: Научно приложни изследвания на магистри и докторанти по спортна психология. С., с. 134.

Димитрова, А. 2008. Някои особености на насилието извършено върху ученици 5 - 8 клас. В: Сборник доклади и съобщения на научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”. Разград.

Димитрова, А., С.   Станев.   2009. Социални фактори за изследване мотивацията на висококвалифицирани състезатели и състезателки по борба. Спорт и наука. бр. 2.

Димитрова-Денкова, А. 2011. Насилието в спорта. В: Социология и икономика. бр.3.