НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6007716 Картинка 9348436 Картинка 7949876 Картинка 1826692 Картинка 953444 Картинка 7691174 Картинка 6955898 Картинка 307654 Картинка 3792292 Картинка 4445185
Катедра Психология, педагогика и социология

Ръководител катедра
проф. д-р Галина Домусчиева-Роглева вътр. +359 2 4014276  email: galinarogleva@abv.bg

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в ХXV научна конференция „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ“, организирана от катедра „Психология, педагогика и социология“ при Национална спортна академия „В. Левски”.

Конференцията ще се проведе на 22.10.2021 г. в учебната база на НСА „В. Левски“ – гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21.  

До участие в научната конференция се допускат доклади, които съответстват на тематиката: психологически, педагогически, социологически и философски проблеми на приобщаващото образование, физическото възпитание и спорта, вкл. адаптирано физическо възпитание и спорт и адаптираната физическа активност, на кинезитерапията, спортната анимация, спортния мениджмънт, спортната журналистика.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Всеки автор може да участва с два доклада (самостоятелно или в съавторство) на български или английски език.
ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:
* Заявки за участие и резюмета се приемат до 01.10.2021 г.
Електронна форма на заявка за участие:
https://forms.gle/L8sGVXmoJN7H2daY6  
* Срок за отговор за допускане до участие – до 15.10.2021 г.
* Докладите трябва да бъдат изпратени на: е-mail: psy.nsa@abv.bg
ТЕМА: LMS 25
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
- 30 лв., за първи доклад и 20 лв. за втори.
- за докторанти и студенти - 10 лв.

Таксата включва материали, кафе-пауза, отпечатване на докладите в сборника „Личност, мотивация, спорт“, Том 25 - ID № 1455 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Таксите се заплащат на 21 и 22.10. 2021 г. на касата на НСА

Технически изисквания към докладите:
•   Шрифт – Times New Roman.
•   Paper Size – A5.
•   Един празен ред преди заглавието на първа страница.
•   Заглавие на български език – Font Size 12, главни букви, Center, Bold.
•   Трите имена на автора (авторите) – на български език – Font Size 10, Center, Bold.
•   Празен ред.
•   Заглавие на английски език – Font Size 12, главни букви, Center, Bold.
•   Трите имена на автора (авторите) – на английски език – Font Size 10, Center, Bold.
•   Празен ред.
•   Резюме – български език, Font Size 9, Italic, 5-6 реда.
•   Ключови думи - на български език, Font Size 9, Italic.
•   Един празен ред.
•   Резюме - английски език, Font Size 9, Italic, 5-6 реда.
•   Ключови думи - на английски, Font Size 9, Italic.
•   Един празен ред.
3. Текстовата част на докладите трябва да е оформена съгласно следните изисквания:
•         Шрифт – Times New Roman,  Font Size 10.
•         Page Setup - Top: 15 mm, Bottom: 20 mm, Left:15 mm, Right:15 mm.
•         Междуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing: Single.
•         Отстъп (нов ред на абзац) - First Line: 0.5.
•         Автоматично пренасяне (Page Layout, Hyphenation, Automatic).
      
4. Таблиците и фигурите да са черно-бели, да бъдат направени с някои от разпространените програмни продукти и да бъдат интегрирани в текста.
5. Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено вдясно.
6. Фигурите да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
7. Цитирането на литературните източници в текста да бъде в кръгли скоби, в следния вид: (Фамилното име на автора, Година на издаване, страница/и).
8. При цитиране се използват следните кавички: „ “.
9. Библиографската справка се прилага в края на доклада, като се  подрежда по азбучен ред по фамилията на първия автор, описана съгласно библиографските стандарти.
          • При непериодични печатни издания: Автор / Колективен автор.  Година на издаване. Заглавие. Местоиздаване: Издателство. Страници.
 Айзенк, Х. (1987). Общи особености на модела. – В: Модел за личност. С, Наука и изкуство.
     • При периодични печатни издания: Автор / Колективен автор. Година на издаване. Заглавие. В: Източник, брой/том, страници, Местоиздаване: Издателство.

Gailliot, M. T., Plant, E. A., Butz, D. A., & Baumeister, R. F. (2007). Increasing self-regulatory strength can reduce the depleting effect of suppressing stereotypes. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 281-294.

Електронни носители и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие на материала“ (в кавички), Заглавие на целия труд (в курсив или подчертано),  Дата на публикацията; <Точен адрес на източника - в триъгълни скоби>; (Дата на достъп - в кръгли скоби).

10. След литературата - трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.

11. Страниците да не бъдат номерирани.
    
Организаторите си запазват правото да не публикуват доклади, които не отговарят на тематиката и на посочените изисквания.