НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8443025 Картинка 6292307 Картинка 9438965 Картинка 7813687 Картинка 4186576 Картинка 2797211 Картинка 11931148 Картинка 4641514 Картинка 7946280 Картинка 6859460
Образователна квалификация

НСА осигурява бакалавърска, магистърска и докторска степен на обучение

ОКС „бакалавър

Държавни образователни изисквания за бакалаври

Минималният срок за обучение в редовна форма по учебен план е 4 години с общ хорариум не по-малък от 3000 часа и 240 ECTS (кредити).

В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма с минимален срок за обучение 4 години.

Първа специалност

 •  Факултет "Спорт" подготвя специалисти с висше образование по специалността „Спорт“. Завършилите факултета получават професионална квалификация „Треньор по вид спорт“, „Спортен мениджър“, „Спортен коментатор“, „Треньор по кондиционна тренировка“, „Треньор по бойно-приложна подготовка и охранител“ или „Треньор по бойно-приложна физическа подготовка и спорт в системата на МВР и БА“, които им дават право да осъществяват тренировъчна, методическа и управленска дейност във всички области от системата на спорта.
 • Факултет "Педагогика" подготвя специалисти от университетски тип в професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ с професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“. Тя дава права за осъществяване на преподавателска дейност по физическо възпитание и спорт във всички форми и степени на образователната система.
 •  Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" подготвя специалисти с висше образование в професионално направление „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“,получаващи професионална квалификация „Кинезитерапевт/физиотерапевт”, която от 2013 г. е регулирана професия в Република България. Като висококвалифицирани здравни специалисти те са способни да прилагат и развиват теоретико-практически знания и умения в профилактичната и терапевтичната практика.

В професионално направление „Спорт“ факултетът подготвя специалисти с професионална квалификация „Спортен аниматор“, които придобиват умения за представяне, организация и ръководство на летни и зимни туристическо-анимационни дейности и с професионална квалификация „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт“ с професионални умения за организиране, ръководство и провеждане на обучение и многогодишна спортна подготовка по адаптиран спорт.

 

Нова специалност

По желание студентите в НСА могат да придобият нова специалност след II курс, както следва:

 • Студентите с първа квалификация „Треньор по вид спорт“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“, „Спортен мениджър“, „Спортен аниматор“ или „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт“.
 • Студентите с първа квалификация „Спортен мениджър“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Спортен аниматор“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Спортен коментатор“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Кондиционна подготовка“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Бойно-приложна подготовка и охранител“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Учител по физическо възпитание могат да придобият нова професионална квалификация „Треньор по вид спорт“, „Спортен мениджър“, „Спортен аниматор“, „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт“ и „Треньор по кондиционна подготовка“

 

Допълнителни специализации

По време на следването си студентите могат да се включат в обучение за придобиване на допълнителна специализация или да участват в курсове за следдипломна квалификация:

 • Дългосрочни – за придобиване на допълнителна професионална квалификация за кадри със завършено висше образование по основните специалности на НСА: „Учител по физическо възпитание“ или „Треньор по вид спорт“. Провеждат се и специализации по „Спортен мениджмънт“, „Спортна журналистика“, „Физическа подготовка в БА и МВР“ и др.
 • Краткосрочни – по класически и китайски масаж, аеробика, каланетика, стречинг, фитнес гимнастика Пилатес, културизъм и фитнес културизъм, йога и др.

 

ОКС „магистър

Държавни образователни изисквания за магистри

Надграждащото обучение осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността, усвояване основите на научно-изследователската, научно-приложната и художествено-творческата дейност, международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Сроковете на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение е минимум 1 година (60 ECTS).

НСА е акредитирана за магистърско обучение по следните програми:

 • Спорт за високи постижения - редовно и задочно
 • Спортен мениджмънт - редовно, задочно и дистанционно
 • Спортна психология - редовно и задочно
 • Спортна журналистика - редовно и задочно
 • Олимпизъм и спорт - редовно и задочно
 • Спорт и сигурност - редовно и задочно
 • Спорт, фитнес, здраве – редовно, задочно и дистанционно
 • Кинезитерапия - само редовно
 • Физикална терапия и рехабилитация - само редовно – 4 семестъра (120 ECTS)
 • Спортна анимация - редовно и задочно
 • Адаптирана физическа активност и спорт - редовно и задочно
 • SPA култура, източни и аква практики – редовно и задочно
 • SPA култура, хидро, лито и таласо практики - редовно и задочно - 4 семестъра (120 ECTS)
 • Физическо възпитание - редовно и задочно
 • Младежки дейности и спорт - редовно, задочно и дистанционно
 • Създаване и реализация на спортни и шоу програми - редовно и задочно
 • Адаптиран спорт и приобщаващо образование - редовно - 3 семестъра (90 ECTS) 

 

ОНС „доктор

НСА „Васил Левски“ организира обучение за докторанти по  пет акредитирани докторантски програми в професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:

 • Професионално направление 7.6. Спорт с две докторски програми:

- „Теория и методология на спортната наука“;

- „Спортна психология“.

 

 • Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… с докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“.
 • Професионално направление 7.4. Обществено здраве с докторска програма „Кинезитерапия“.
 • Професионално направление 7.5. Здравни грижи с докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“.

 

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен "магистър". Обучението в образователната и научна степен "доктор" се осъществява по избраната докторска програма в съответното професионално направление. 

Формата на обучение в ОНС „доктор“ е:

 • Редовно обучение с продължителност до 3 (три години)
 • Задочно обучение с продължителност до 4 (четири години)

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да се обучават в трите образователни степени – „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, както следва:

- след 1 година обучение в Департамента по езиково обучение и информационни технологии (ДЕОИТ)  на български език

- на английски език (при сформиране на група)

- дистанционно обучение

 

 
 
Facebook Twitter Share