НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11999961 Картинка 11755916 Картинка 1062538 Картинка 6342271 Картинка 11144391 Картинка 858310 Картинка 3970823 Картинка 10847275 Картинка 1316524 Картинка 5444309
Физическо възпитание и спорт

Анотация Разписание РО Разписание ЗО

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ на Магистърска програма „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ” (MPhE)

 

Образователно– квалификационна степен: Магистър

Област на висшето образование: 1.0. Педагогически науки

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание

Специалност: Физическо възпитание и спорт

Професионална квалификация: Магистър по физическо възпитание и спорт

Форма на обучение: Редовно, Задочно

Продължителност на обучението: Една година /1,5 години адаптивно/

Квалификационна характеристика

І. Аргументация на необходимостта от специалисти:

Подобряването на физическата дееспособност и здравния статус на подрастващото поколение на България са направления с особена актуалност в съвременното общество. Редица изследвания установяват негативната тенденция на снижаване на общата работоспособност на подрастващите и влошаване на тяхното здраве, породено от все по-разрастващата се хиподинамия. Увеличава се делът на гръбначните изкривявания и наднормената телесна маса, както и процентният дял на подрастващите, страдащи от психически разстройства. За преодоляване на посочените проблеми е необходимо непрекъснато усъвършенстване на системата по физическо възпитание и спорт в училищата чрез развитието на научното познание. Освен това се налага и ново, адекватно на новите изисквания, равнище на научна и професионална квалификация на педагогическите кадри, което може да се осигури в най-голяма степен от магистърска програма „Физическо възпитание и спорт”, като надстройка на бакалавърското, базово обучение в Национална спортна академия „Васил Левски“.ІІ. Квалификационен стандарт
:

ІІ.1.Област и обхват на знанията

След завършване на магистърската програма „Физическо възпитание и спорт” магистрите придобиват допълнителни интердисциплинарни знания и специализирана научна подготовка в следните направления:

Владеене на научно-методически знания в сферата на профилиращите и специализирани дисциплини;

Допълнителни знания по теория и методика на спортовете, включително като задължителни, избираеми и допълнителни области на учебно съдържание по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“;

Съвременни знания по педагогика, психология, анатомия, хигиена и др.;

Знания по технологията за организиране и провеждане на научно-методични форуми, нормативни разработки във връзка с организацията на учебния процес в детските градини, в основното, средното и висшето училище, а също така и в системата на МВР и БА;

Компетенции относно средствата и методите за стимулиране на двигателната активност на учениците;

Прилагане на знания за провеждане на научно-изследователска и приложна дейност в учебния процес по физическо възпитание и спорт в системата на образованието, МВР и БА;

Прилагане в педагогическия процес на творчески, интерактивни и иновативни подходи.

ІІ.2. Област и обхват на уменията:

Обучението в магистърската програма „Физическо възпитание и спорт” осигурява следните практически умения на студентите:

прилагане на системно-структурния подход при управлението на учебно-възпитателния процес;

способност за организиране и провеждане на методически семинари и научно-приложни изследвания в сферата на физическото възпитание и спорт в образователната система, МВР и БА;

използване на специализиран компютърен софтуер за обработка на данни от научни изследвания, анализ и оценка на получените резултати;

способност за проследяване на световните новости в областта на физическото възпитание и спортната наука чрез глобалната електронна мрежа и внедряване на най-новите достижения в практиката;

овладяване минимум на един западен език и придобиване на способност за прилагане на специализираната научна терминология във физическото възпитание;

системно повишаване на знанията и уменията на обучаемите в сферата на физическото възпитание и спорта, чрез участия в научни форуми, обобщаване и публикуване на научно-практически резултати и достижения.

ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

Завършилите магистърска програма “Физическо възпитание и спорт” имат възможност да се реализират като:

Учители по физическо възпитание във всички степени на средното образование (само за кандидатите с придобита квалификация ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 1.3. „Методика на обучението по Физическо възпитание“).

Преподаватели по физическо възпитание и спорт в колежи и висши училища.

Експерти в системата на МВР и БА.

Продължаване на обучението в образователната и научна степен „Доктор“.

ІІІ. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността „Физическо възпитание и спорт“

Магистърската програма предявява следните изисквания към студентите за придобиване на образователно-квалификационната степен „Магистър” по специалност „Физическо възпитание и спорт“:

Редовно присъствие на студентите в провеждането на аудиторните занимания (лекции и семинарни упражнения) по отделните общотеоретични (за всички избираеми програми) модули и специализирани модулни единици за избираемите програмни специализации.

Коректно изпълнение на изискванията на отделните преподаватели по отделните модулни единици, свързано с изготвянето и защитаването на реферати, магистърски проекти по отделни направления и др.

Навременно представяне на изготвените от студентите материали на преподавателите, с оглед навременното заверяване на всеки семестър.

Дипломирането в магистърската програма “Физическо възпитание и спорт” се осъществява със защита на дипломна работа по избраната професионална специализация или с държавен изпит пред държавна изпитна комисия. Дипломираните студенти, обучавани в магистърска програма „Физическо възпитание и спорт“ получават диплома на НСА „Васил Левски” за ОКС „Магистър”, специалност “Физическо възпитание и спорт”.

 

 

 

 

 
Документи за изтегляне
doc file
Конспект по "Баскетбол в образователната система"
docx file
Конспект за Държавен изпит магистри ФВС
    
 
Facebook Twitter Share