НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1004001 Картинка 9939266 Картинка 11804202 Картинка 7837409 Картинка 1821158 Картинка 10491141 Картинка 4455853 Картинка 10858894 Картинка 5876105 Картинка 3218859
Спорт, фитнес, здраве

Учебна документация Конспект

Област на висшето образование: Здравеопазване и спорт

Професионално направление: Спорт
Специалност: Спорт, фитнес, здраве
Форма на обучение: Редовна, задочна, дистанционна
Продължителност на обучението: Два семестъра

 

Ръководител на програмата – проф. Валентин Панайотов, ДН

 

Главна задача на масовия спорт е подобряването на здравния статус на населението, неговата физическа и интелектуална работоспособност и постигане на трудово и творческо дълголетие. Основни средства за решаването на тази задача са поддържането на оптимална двигателна  активност и хранителен режим при всички социални групи от населението. Постигането на тази цел отговаря на смисъла на определението на Световната здравна организация за понятието здраве: „Здравето следва да се разбира не само като липса на болестно състояние, но и като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие”.

През последните десетилетия се наблюдава значителна промяна в схващането на хората за здравословен начин на живот, като все по-голямо внимание се отделя на оптималната двигателна активност и правилното хранене. Тази тенденция е типична за развитите страни, но постепенно се налага и в България като част от общността на Европейските народи. Здравословният начин на живот трябва да се разглежда и утвърждава като национална ценност. Той включва като основен елемент оптималната двигателна активност, цели повишаване на физическия работен капацитет и запазването му на високо равнище с напредването на възрастта, реализирането на устойчивост към стреса, профилактика на социалнозначимите заболявания, подобряване на качеството на живот при хора с хронични заболявания, задоволяване на естетически потребности и др.

Развитието и налагането на масовия спорт като национален приоритет е свързано с подготовката на съответни специалисти. Те трябва да притежават знания и умения за работа с представители на различните популации, които представляват по-голямата част от населението и не се явяват обект на състезателния спорт и на кинезитерапията.

          След завършване на магистърската програма “Спорт, фитнес здраве” специалистите придобиват интердисциплинарни знания и специализирана научна подготовка по проблемите на фитнеса, както следва:

 • знания за теорията и методиката на фитнес подготовката при отделните спортни дисциплини, основаващи се на специализираните принципи и осъществяващи се чрез съответните методи и средства;
 • знания за творческото прилагане на специализираните принципи във фитнес методологията;
 • знания за медико-биологичните основи но фитнес подготовката;
 • знания за психологичната характеристика и мотивация за фитнес занимания;
 • знания за социалнозначимите заболявания, характеристика, профилактика и възможности за фитнес занимания;
 • знания за здравословното хранене и възстановяване;
 • знания за здравословния начин на живот при отделните популации.

Област и обхват на придобитите умения

Обучението в магистърската програма „Спорт, фитнес здраве” осигурява на студентите следните практически умения:

 • Да извършват диагностика на компонентите на фитнеса и здравния статус;
 • Да прилагат групов и индивидуален подход при провеждането и управлението на фитнес занимания;
 • Да прилагат подходящите методи въз основа на индивидуалния морфофункционален статус на занимаващите се.
 • Да съставят общи и персонални хранителни диети, съобразени с възрастово-половите дадености, двигателната активност и здравния статус на занимаващите се;
 • Да следят и творчески да анализират новостите в спортната наука, осветляващи отделните фитнес направления, чрез глобалната електронна мрежа и световните медии;
 • Да участват в управлението, контрола и административното обслужване на фитнес центрове и спортни клубове;
 • Да извършват научноизследователска работа в областта на спорта за всички
 • Да извършват научноизследователска работа в областта на фитнес подготовката
 • Да осъществяват мениджмънт на спортно-състезателни и фитнес дейности.
 • Да владеят един или повече чужди езици, позволяващи им ефективно да си служат със специализираната научна литература;
 • Да могат адекватно и компетентно да оказват първа долекарска помощ при инциденти.

 

          Завършилите магистърска програма „Спорт, фитнес здраве” имат възможност да се реализират както в националните организации (държавни, обществени и частни спортни структури – министерства, федерации, общински съвети, спортни сдружения и клубове), така също и в международни такива. Същите се назначават за треньори, инструктори, методисти, ръководители в спортните клубове и школи. Могат да бъдат назначавани за научни ръководители на изследователски екипи, лаборатории и други звена в системата на клубния и националния спорт. 
 
Facebook Twitter Share