НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10754496 Картинка 903338 Картинка 105738 Картинка 6769853 Картинка 4633003 Картинка 7457085 Картинка 9467035 Картинка 7270850 Картинка 9937248 Картинка 12297510
Здравно осигуряване

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЗЗО
И ПРОЦЕДУРАТА ПО ВПИСВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЛИЦА В РЕГИСТЪРА НА НАП

 

Кръгът на студентите, които се осигуряват от НСА, са:

 • 1.Всички български граждани, които не са граждани на друга държава;
 • 2.български граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят в България;
 • 3.чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който България е страна;
 • 4.лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;
 • 5.чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет No103 от 1993г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет No228 от 1997г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на България;
 • 6. лицата, извън посочените в т.1-5, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност;

Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга страна членка на ЕС.

Студентите, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на чл.40, ал.1 от ЗЗО са:

- Студентите – редовно обучение във висшите училища до навършване на 26г. възраст /чл.40 ал.3 т.2 от ЗЗО/

- Чуждестранните студенти – редовно обучение до навършване на 26г възраст и докторантите на редовно обучение приети по реда на Постановление на Министерския съвет No103 от 1993 и Постановление на Министерския съвет No228 от 1997г. за приемане на граждани от Република Македония /чл.40 ал.3.т.3 от ЗЗО/;

За студентите, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет се подават данни в НАП от НСА “В.Левски“ трябва да изпълняват едновременно:

- Попадат в кръга на лицата, които са задължително осигурени в НЗОК /чл.33 от ЗЗО/;

- Чл.40 ал.3 т.2 или т.3 от ЗЗО/

Във връзка с описаното по-горе следва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на чл.82 ал.2 от Данъчно Осигурителния Процесуален Кодекс /ДОПК/ данните за месни и чуждестранни физически лица, с изключение на лицата, подлежащи на регистрация на регистър БУЛСТАТ, се вписват в регистъра на НАП въз основа на първата подадена декларация, свързана с данъчното облагане или задължителни осигурителни вноски.

За да се извърши вписване на чуждестранните лица са необходими данни, определени в ДОПК – имената на лицето, ЕГН/ЛНЧ, постоянен/настоящ адрес и/или адрес за кореспонденция и данни, изискани за целите на осигуряването – дата на раждане, пол и държава на произход.

Служебно вписване на данни в регистъра, извън подлежащите на вписване данни от Търговски регистър /БУЛСТАТ/, се извършва въз основа на вписвания в други официални /публични/ регистри или извършени констатации след проверка на орган по приходите. В този случай при липса на ЕГН/ЛНЧ лицето получава служебен номер от регистъра на НАП и го предоставя на съответната факултетна канцелария.

Чуждестранните лица, които притежават ЛНЧ, следва да представят в НАП копие от документа за самоличност и издаденият им ЛНЧ и попълнят образец на ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НОМЕР НА ЧУЖДЕНЕЦ, в който да впишат притежавания ЛНЧ.

Чуждестранните лица, които не притежават ЛНЧ се идентифицират чрез служебен номер, който се издава от регистъра на НАП въз основа на утвърден формуляр - ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НОМЕР НА ЧУЖДЕНЕЦ.

Всички студенти попълват и предоставят декларация за здравно осигуряване в съответните канцеларии при ВСЯКО записване на семестъра.

 

Резюме:

Използвани понятия
- ЕГН – единен граждански номер;
- ЛНЧ – личен номер на чужденец;
- НЧ – номер на чужденец (използва се за здравното осигуряване)
- Д – декларация при записване

1. Всички български граждани, които имат ЕГН, трябва само да попълнят декларация Д при записване във Факултетната канцелария.

2. Чуждестранните студенти, които нямат ЛНЧ, трябва да попълнят в НАП Искане за издаване номер на чужденец и ще получат НЧ, който трябва да представят във факултетните канцеларии. Едва след това при записване трябва да попълнят декларация Д, че искат да бъдат здравно осигурени от Държавния бюджет.

3. Чуждестранните студенти, които имат ЛНЧ (личен номер на чужденец) също трябва да посетят НАП като представят копие от документа за самоличност и издадения им ЛНЧ и също да попълнят Искане за издаване номер на чужденец. Като го получат трябва да го занесат във Факултетната канцелария и после имат право да попълнят декларация Д, с искане да бъдат здравно осигурени.

Т.е. всички студенти, които нямат ЕГН, трябва да посетят НАП и оттам да получат НЧ (номер на чужденец), който да представят във факултетните канцеларии. Само с него имат право на здравни осигуровки.

 

Допълнителна информация

Подаването на декларация (Д) във факултетните канцеларии при ВСЯКО записване е задължително. Но ще бъдат осигурявани само тези студенти, които отговарят на следните условия:

 • - Ако са подали при записване декларация във факултетната канцелария
 • - Ако нямат навършени 26 години (не важи за докторантите)
 • - Ако нямат доходи (от трудов договор, наследствени пенсии и т.н.)
 • - Ако не се осигуряват от друго място
 • - Ако студентът е редовен (не е прекъснал, с изключение на случаите на болест или майчинство).

Всеки студент е ДЛЪЖЕН ДА ПОПЪЛНИ ДЕКЛАРАЦИЯ, дори в случаите, когато има доходи. Тази декларация е необходима за решаването на евентуално възникнали спорове.

Ако след подаване на декларацията се окаже, че имате право на здравно осигуряване, то започва от месеца, в който сте подали декларацията. За предишните месеци декларацията не важи със задна дата (освен когато е в сила предишната Ви декларация).

При промяна на състоянието, дори в средата на семестъра, всеки студент е длъжен да подаде пак декларация, за да се отрази чрез нея новото положение в личното му досие в компютъра.

Проверявайте редовно здравния си статус на сайта на НАП – www.nap.bg

От 2010 година здравни права се губят ако имате повече от 3 неплатени месечни вноски за последните 3 години! Ако срещу името Ви пише „Лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права”, Вие сте редовни, въпреки, че за предишните години (преди трите последни) може да имате неплатени месеци!

Ако имате неплатени здравноосигурителни вноски, можете да разберете каква сума дължите с помощта на здравноосигурителен калкулатор, който ще намерите на сайта на НАП или чрез справка на тел. 0700 18 700. Плащането на здравноосигурителни вноски може да стане във всеки клон на банка. В банковите клонове, които са в офисите на НАП, не плащате такса за превода. Здравните права се възстановяват след като бъде платен пълният размер на главницата и лихвата.

Здравното осигуряване се прекратява при семестриалното завършване на следването (месец юни в последния курс за бакалврите или месец ноември за магистрите), независимо кога ще положите държавен изпит, ще защитите дипломна работа или кога ще си получите дипломата за завършено образование. След семестриалното завършване на следването Вие сте длъжни сами да се грижите за здравното си осигуряване.

Новоприетите студенти от 1-ви курс започват да бъдат осигурявани от началото на учебната година (от месец септември или октомври, ако се запишат със закъснение). Магистрите започват да бъдат осигуряване от месец ноември. За периода, в който не са нито ученици (обикновено до месец юни), нито студенти, те са длъжни сами да се осигурят.

Забележка: Студентите, които вече имат право на здравно осигуряване, са осигурени и за летните месеци по време на следването на база на текущата подадена от тях декларация за предишния семестър. В началото на новата учебна година те подават нова декларация при записване.

Не се осигуряват студентите-задочници!

Ако имате пропуски в здравните осигуровки, първо потърсете причината у себе си. Много малко вероятно е да са сбъркали във факултетната канцелария. Резултатите се обработват от компютърна програма и файловете за НАП се генерират автоматично. Ако например студентът от 1-ви курс е подал първата си декларация през ноември, той не се осигурява за септември и октомври и трябва сам да плати осигуровките си за тези месеци.

Ако все пак имате съмнения, първо се обърнете към факултетната канцелария, да проверят кога сте подали декларацията си и под какво сте се подписали на нея.

За допълнителна информация – Светлин Арнаудов, тел: (02)4014 382 или на имейл svetlin@nsa.bg


Изтеглете декларация за ЗО

 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share