НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10517987 Картинка 207815 Картинка 11692744 Картинка 2891181 Картинка 11365866 Картинка 5861855 Картинка 12171272 Картинка 9439099 Картинка 8694209 Картинка 11456492

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 953386

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 10.01.2020
Предмет: Обществена поръчка - УСЛУГИ ПО ОХРАНА - АОП 00566-2020-0001
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.03.2022 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
07.09.2021 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-595/07.09.2021 г.
04.03.2020 Договор ОП-2/06.02.2020 г. „АСО София” ООД, ЕИК:121692528, код:79700000
04.03.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-240/04.03.2020
22.01.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-74/22.01.2020 г.
22.01.2020 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-204/22.01.2020 г., ведно с всички протоколи от работата на комисията
21.01.2020 Съобщение за провеждане на прякото договаряне
10.01.2020 Проект на договор
10.01.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
10.01.2020 Опис на представените документи
10.01.2020 Ценово предложение
10.01.2020 Техническо предложение
10.01.2020 Покана за участие ИЗХ-26/10.01.2020 г., Лице за контакти и допълнителна информация: Валентин Добрев - Директор АСД, 0899 333393, valentind@abv.bg, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, п.к.1700
10.01.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-5/10.01.2020 г., Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, код:79700000
 
 
Facebook Twitter Share