НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 124030 Картинка 11658339 Картинка 1929647 Картинка 8267900 Картинка 7338938 Картинка 4273114 Картинка 9934818 Картинка 1692815 Картинка 5982231 Картинка 5836892
проф. Янош Брогли

Проф. Янош Брогли, доктор
(1932-2006)

Биографични данни


Проф. Янош Йозеф Брогли е роден на 25. 11. 1932 г. в гр. София. Произхожда от семейство на емигранти от Унгария. Завършва средното си образование в 18-та гимназия – София. В периода 1950-1954 година е национален състезател по лека атлетика и държавен шампион в скока на височина.

1956 г. завършва висше образование във ВИФ;
1956-1959 г. - работи като гимназиален учител по физическо възпитание в гр. Добрич;
1959 г. с конкурс е назначен за асистент по лека атлетика. Придобива допълнителна квалификация по биомеханика и математическа статистика;
1973 – преминава към катедра „Научни основи на спортната тренировка“;
1975 г. – защитава докторска дисертация;
1978 г. е избран за доцент;
1992 с. с хабилитационен труд е назначен за професор;
1989-1999 г – ръководител на катедра „Теория на спорта“;
1970 – 2006 г. - член на редакционната колегия на научно-методическите списания „Въпроси на физическата култура“ и „Спорт и наука“;
Дългогодишен член на Специализирания научен съвет.


Един от създателите на катедра „Теория на спорта“
Проф. Я. Брогли е един от първите преподаватели, които през 1973 г. образуват основното ядро на катедра “Научни основи на спортната тренировка” (сега “Теория на спорта”). Той има изключителни заслуги за въвеждане в учебния процес на дисциплината “Основи на научноизследователската работа”, като разработва структурата и съдържанието на курса по “Статистически методи в спорта”, по който до 1975 г. е единствен преподавател. Ръководител на катедра „Теория на спорта в продължение на 10 години (1989-1999).

Един от основоположниците на науката за спорта
Проф. Янош Брогли е един от бележитите учени, които поставят основите на спортната наука. Съществени са приносите му по отношение на теоретичните основи и практическото приложение на количествените методи в няколко предметни области:

Контрол и оптимизиране на факторите на спортното постижение;
Корелационния и регресионния анализ и техните възможности за оценяване на спортното постижение;
Статистически характеристики на тестовете;
Математическо моделиране, оптимизиране и прогнозиране;
Нормативи за контрол и оценка и др.

Съавтор е на редица научни трудове, оказали значимо въздействие върху развитието на спорната наука. Благодарение на богатата си ерудиция, проф. Я. Брогли успява да съчетае задълбочения теоретичен анализ с конкретните практически приложения в областта на спорта.

Разработената в съавторство „Система за контрол и оптимизиране на спортната подготовка на високо квалифицирани спортисти" (Цв. Желязков, Я. Брогли, П. Ножаров, 1978) служи като основа за разработване и внедряване в периода 1978-82 г. на специализирани системи за оценка и контрол на основните фактори на спортното постижение по различни видове спорт.

Дисертационни трудове
Научните интереси на проф. Брогли са в областта на статистическите методи за контрол на факторите на спортното постижение. Израз на това са дисертационните му трудове:

„Корелационни модели за интегрална оценка на спортната техника“ - кандидатска дисертация, защитена през 1975 г.;
„Въведение в теорията и практиката на контрола върху факторите на спортното постижение“ - хабилитационен труд за придобиване на научното звание „Професор“, защитен през 1992 г.

Научни статии
Научната продукция на проф. Я. Брогли включва над 70 статии и доклади, в които се разглеждат:

Теоретичните основи и приложението на някои основни статистически методи, сред които регресионен, факторен, матричен анализ, моделиране, прогнозиране, оценяване и др.
Приложението на статистическите методи в различни видове спорт - лека атлетика, футбол, гимнастика, баскетбол, вдигане на тежести и др.
Методологични въпроси и приложение на статистическите методи за характеристика и оценяване на физическото развитие и дееспособността на ученици и студенти.

Педагогическа дейност
Проф. Янош Брогли има забележителни постижения в своята педагогическа дейност:

Създава своя школа по внедряването на математико-статистически методи в спорта. Преподавател е във всички факултети и образователни степени на НСА. Лектор е в курсовете за следдипломна квалификация.
Автор е на над 11 учебници и учебни помагала. Учебникът му „Статистически методи в спорта” и към момента е основен източник за обучение на студенти и докторанти.
Проф. Я. Брогли е научен ръководител на 43 дипломанти и 23 докторанти. Сред тях личат имената на редица утвърдили се учени, продължили развитието на спортната наука в България и извън нейните предели. Тези факти показват една малка част от неговата консултантска дейност. Няма научен работник или докторант, който да е имал нужда от съвет, и който да не е бил посрещнат доброжелателно, да не е почерпил от неговия изключителен интелект, широки научни познания и задълбочено мислене.

Член на академичната общност
Благодарение на безспорния си авторитет, проф. Янош Брогли присъства трайно в живота на академичната общност. Той е дългогодишен секретар и член на Специализирания научен съвет по “Теория и методика на физическото възпитание и спорта (вкл. Кинезитерапия)”, член е на редакционната колегия на научно-методическото списание „Спорт и наука“ от 1970 г.

Личност с богата култура и разностранни интереси
Личната библиотека на проф. Брогли наброява повече от две хиляди тома. Той свири на цигулка, владее стенография, превежда от унгарски. Заедно с баща си притежават членски карти № 1 и 2 към федерацията по шахмат. Участват в едновременен сеанс с Алехин. Проф. Брогли е сред създателите на федерацията по спортен бридж.

Със своя напълно отдаден на каузата на спортната наука и Национална спортна академия живот, професор Янош Брогли оставя трайна следа като еталон за ерудиция, научна добросъвестност, колегиална етика, морал и човешка топлота

 

 

Кратка библиография

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1. Хаджиев, Н., Я. Брогли, Цв. Желязков (1973). Статистически методи във физическата култура и спорта” МиФ, София

2. Богданов, П. И кол. (1968). Биомеханика - раздел “Лека атлетика”, МиФ, София

3. Кръстев, и кол. (1964). Лека атлетика – раздели ”Характеристика и развитие на качеството сила” и “Многобой”, МиФ, София

4. Брогли, Я. (1977). Статистически методи в спорта, ЕЦНПКФКС` ВИФ “Г. Димитров”, София

5. Брогли, Я. (1979). Спортна статистика, МиФ, София

6. Брогли, Я. Л. Петкова (1980). Систематизиране на данни от научните изследвания. Вероятност и разпределение на вероятностите, ЕЦНПКФКС, ВИФ “Г. Димитров”, София

7. Брогли, Я. Л. Петкова (1981). Ръководство за упражнения по статистически методи в спорта, ЕЦНПКФКС, ВИФ "Г. Димитров", София

8. Брогли, Я. (1983). Статистически методи в спорта, МиФ, София

9. Брогли, Я., Л. Петкова (1984). Ръководство за практически упражнения по статистически методи в спорта, МиФ, София

10. Брогли, Я., Л. Петкова (1988). Статистически методи в спорта, МиФ, София

11. Брогли, Я., Л. Петкова, Р. Дамянова, В. Гигова (1990). Ръководство по статистически методи в спорта, НСА, София

НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ОКАЗАЛИ ЗНАЧИМО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА СПОРТНАТА НАУКА

1. Хаджиев, Н., Г. Христов, Цв. Желязков, Я. Брогли, Н. Кулий (1974). Тестове за физическо развитие и дееспособност /структура и измерване/, М и Ф, София

2. Желязков, Цв. и кол. (1975). Проблеми на управлението на спортната тренировка - под редакцията на Цв. Желязков./раздел моделиране, М.Ф. София

3. Попов, Ив., Я. Брогли, Вл. Пировски, Н. Пеев (1986) Учебна програма за ДСШ по всестранна спортна подготовка, ЦС на БСФС, София

4. Стойчев, А., Я. Брогли, Кл. Бойчев, Н. Хаджиев, Ст. Цонев (1977). Прогноза за развитието на леката атлетика, плуването и спортната гимнастика, МиФ, София

5. Брогли, Я. (1979). Корелационни модели за интегрална оценка на спортната техника, ЕЦНПКФКС, ВИФ “Г. Димитров”, София

6. Берберов, Н. , Я. Брогли и кол. (1982). Проблеми на подбора на младите спортисти за спортните училища`интернати, изд. На ЦС на БСФС, София

7. Иванов, Ив., Я. Брогли (1989). Система за контрол, оценка и управление на физическата дееспособност на студентите, изд. на СФД “Академик”

 

 
 
Facebook Twitter Share