НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6542772 Картинка 5424155 Картинка 510748 Картинка 2923739 Картинка 5851929 Картинка 9087117 Картинка 9528102 Картинка 2198294 Картинка 2999080 Картинка 5793039
Архив 2014

 

Дисертации и хабилитации 2014 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите иформацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Любомир Петров ОНС Доктор

Неинвазивни биохимични методи за оценка на състезателен стрес при колективни и индивидуални спортове

27.01.2015

L.Petrov

Халил Екиджи ОНС Доктор

Изследване на спортната политика на общините в Република Турция

17.12.2014

H.Ekidji.rar

Тодор Маринов ОНС Доктор

Модел за специализирана подготовка на ученици за оцеляване в бедствени ситуации

10.12.2014

Todor_Marinov.rar

Селяхатин Коч ОНС Доктор

ДВИГАТЕЛНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА СТРЕС И АДАПТАЦИЯ ПРИ БЯГАНЕ НА СРЕДНИ РАЗСТОЯНИЯ

16.12.2014

S.Koch.rar

Владимир Велин ОНС Доктор

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЗРИВНАТА СИЛА В ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИТЕ СКОКОВЕ

16.12.2014

V.Velin.rar

Атанасиос Матзуридис ОНС Доктор

Адаптирана физическа активност и спорт при жени с остеопороза

16.12.2014

An.Matzuridis

Андреас Матзуридис ОНС Доктор

Адаптирана физическа активност и спорт за подобряване на физическото развитие и дееспособност на деца със специални образователни потребности

16.12.2014

A.Madzuridis.rar

Даниел Димов ОНС Доктор

Специализирана подготовка на вратаря

16.12.2014

D.Dimov.rar

Юри Николов ОНС Доктор

Усъвършенстване на аеробната и анаеробната тренировка през подготвителния период със 17-18 годишни футболисти

17.12.2014

J.Nikolov.rar

Татяна Димитриеска ОНС Доктор

Моделиране на системата за спортна подготовка при 14-16 годишни хокеисти

18.12.2014

T.Dimitrieska.rar

Цветко Цветков Професор

16.12.2014

C.Cvetkov.rar

Красимир Петков Професор

13.11.2014

K.Petkov.rar

Христо Христов ОНС Доктор

Развитие на скоростно-силовите качества при млади сумисти

22.10.2014

Hristov.rar

Т.Китановска ОНС Доктор

Мениджмънт на маркетинговите стратегии за студентски спорт

28.10.2014

T.Kitanovska.rar

Сораж Дайюб ОНС Доктор

Организационна култура и управление на човешките ресурси в Спортен съюз в Латакия, Сирия

28.10.2014

S.Dajub.rar

Пламен Дочевски ОНС Доктор

Спортът за високи постижения и стрелковата подготовка в българската армия на съвременния етап на развитие

14.10.2014

P.Dochevski.rar

Керимхан Кайнак ОНС Доктор

Оптимизиране на тренировъчния процес на волейболисти с „интервален спринт“ тренировки

01.10.2014

K.Kajnak

Димитър Маникатов ОНС Доктор

Възможност за корекция на ранните форми на гръбначни изкривявания при ученици I-IV клас, чрез заниманията по физическо възпитание и спорт

23.09.2014

D.Manikatov.rar

Юри Вълев ОНС Доктор Визуализирана методика за начално обучение по конен спорт

01.10.2014

Yuri Valev

Ведат Генч ОНС Доктор Състоянието и развитието на физическото възпитание и спорта в Република Турция в периода на Мустафа Кемал Ататюрк (1923-1938 г.)

03.09.2014

Vedat Gench

Костас Милонас ОНС Доктор "MODELING OF TECHNICAL AND PHYSICAL ABILITIES OF ATHLETES – SHOT PUT THROWERS WITH DIFFERENT LEVEL OF SPORT QUALIFICATION“ („Моделиране на техническите и физически възможности на лекоатлети - гюлетласкачи с различно ниво на спортна квалификация“

25.06.2014

K.Milonas.rar

Юлия Економу ОНС Доктор EXPERIMENTATION AND JUSTIFICATION OF A SYSTEM FOR ATHLETES SPORT SELECTION AGED 11-15 YEARS („Експериментиране и обосноваване на система за подбор на лекоатлети във възрастта 11-15 години“)

25.06.2014

J.Economu.rar

Мариана Ангелчева ОНС Доктор Спортът като средство за социална адаптация при деца, лишени от родителски грижи

24.06.2014

M.Angelcheva.rar

Андри Константину ОНС Доктор Training activities for back injuries prophylaxis of tennis players  (Тренировъчна дейност за превенция на травмите в гърба при тенисисти)

25.06.2014

A.Konstantinu.rar

Йоанис Папазоглу ОНС Доктор Ефективност на обучението по ветроходство върху двигателните особености на ученици от Република Гърция

18.06.2014

Papazoglu.rar

Анастасиос Девриадис ОНС Доктор Сравнителен анализ на параметрите на спортната техника при гребане в каяк на вода и на специализиран ергометър

18.06.2014

A.Devriadis

Мохамад Мелла Али ОНС Доктор Методика за подготовка на подрастващи 14-16 годишни сирийски футболисти

19.06.2014

M.Ali.rar

Георги Палакарски ОНС Доктор Управление на тренировъчния процес при елитни биатлонисти

17.06.2014

Palakarski.rar

Мартин Шишков Доцент

02.07.2014

M.Shishkov.rar

Станислава Цекова ОНС Доктор Усъвършенстване на системата за спортна подготовка на жени футболистки

20.06.2014

S.Tsekova.rar

Стоян Бахчевански ОНС Доктор Ефективност на обучението по ветроходство в зависимост от вида яхти

11.06.2014

S.Bahchev.rar

Владимир Котев ОНС Доктор Характеризиране и систематизиране на игровата дейност в плажния волейбол

10.06.2014

V.Kotev.rar

Весела Славова ОНС Доктор Информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език при студенти от НСА “Васил Левски"

03.06.2014

V.Slavova.rar

Любомир Борисов ОНС Доктор Влияние на задължителната подготовка по физическо възпитание и спорт върху двигателния потенциал на 11-14 годишни ученици

28.05.2014

L.Borisov.rar

Ирина Нешева ОНС Доктор Влияние на гимнастиката при жени с нормална бременност

04.06.2014

I.Nesheva.rar

Нахед Нассер ОНС Доктор Система за контрол върху спортната подготовка на висококвалифицирани баскетболистки от Република Сирия

15.05.2014

M.Nasser.rar

Павел Велков ОНС Доктор Методика за развитие на скоростно-силови качества на състезателки по ръгби - жени

14.05.2014

P.Velkov.rar

Владимир Иванов ОНС Доктор Оптимизиране методиката на обучение на студентите по тенис в профилирания учебен процес по физическо възпитание и спорт в университетите

16.05.2014

V.Ivanov.rar

Ивайло Лазаров ОНС Доктор Антропометрични модели на състезатели в бягането на средни разстояния

7.05.2014

I.Lazarov

Бюлент Дуран ОНС Доктор Физическа подготовка, фактор за спортно-техническата успеваемост при подрастващи 12-14 годишни тенисисти в Република Турция

30.04.2014

B.Duran.rar

Бюлент Юзум ОНС Доктор Изследване на международното и турско законодателство за футболно хулиганство и форми на превенция в Република Турция

25.04.2014

Usum.rar

Нели Янкова ОНС Доктор Оптимизиране на индивидуалната подготовка при тежкоатлетки

29.04.2014

N.Yankova

Десислава Петкова ОНС Доктор Електронно обучение в подготовката на спортни педагози в НСА

29.04.2014

D.Petkova.rar

Енджи Касабие ОНС Доктор Иновации в храненето и възстановяването на висококвалифицирани състезатели по ръгби

27.03.2014

E.Kasabie.rar

Иван Неделчев ОНС Доктор Личностни характеристики на спортисти, занимаващи се с културизъм и фитнес

12.03.2014

I.Nedelchev.rar

Василики Царуха ОНС Доктор Подбор и начално обучение по хокей на трева на 8-10 годишни деца в Гърция

14.03.2014

V.Tsaruha.rar

Милена Лазарова ОНС Доктор Нови подходи в обучението по волейбол за студенти от профилирани групи на Технически университет - София

05.03.2014

M.Lazarova.rar

Мариана Борукова ОНС Доктор Усъвършенстване на системата за прием и контрол върху подготовката на баскетболни таланти в спортните училища в България

04.03.2014

M.Borukova.rar

Милена Найденова ОНС Доктор Методика за развитие на физическата координация, подпомагаща изпълнението на атакуващите действия във фехтовката при студенти

18.03.2014

M.Najdenova.rar

Ирена Димитрова ОНС Доктор Модел за взаимодействие между образователни институции, местна власт и неправителствен сектор при реализиране на спортни дейности в условията на децентрализация

04.03.2014

I.Dimitrova.rar

Спас Ставрев ОНС Доктор

Установяване и развиване на референтните психофизически качества, произтичащи от професиограмата на икономистите

05.03.2014

Stavrev.rar

Марина Недкова ОНС Доктор

Нови подходи за усъвършенстване на спортните занимания във висшите училища в Република България

19.02.2014

M.Nedkova.rar

Марин Гъдев ДН

Теоретични основи и методико-технологични аспекти на неспецифичната кондиционна подготовка в детско-юношеския футбол

25.02.2014

M.Gadev.rar

Вихрен Димитров ОНС Доктор

Тренировъчна и предсъстезателна психофизическа готовност на състезателите по фехтовка

19.03.2014

V.Dimitrov.rar

Добринка Шаламанова ОНС Доктор

Моделиране на спортното постижение в бягането на 3000 метра стипълчейз-жени

24.01.2014

D.Shalamanova.rar

 

Евелина Милошова

ОНС Доктор

Морфофункционални характеристики на състезатели по фехтовка

04.02.2014

Milosheva.rar

Емил Атанасов Доцент

06.02.2014

E.Atanasov.rar

 
 
Facebook Twitter Share