НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5007734 Картинка 522214 Картинка 10959300 Картинка 3573957 Картинка 10635430 Картинка 8122018 Картинка 12002047 Картинка 11577925 Картинка 11612542 Картинка 4196910
Научна работа

 
 
Документи за изтегляне
docx file
Етичен кодекс за научно-изследователската дейност
pdf file
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
pdf file
Наредба за придобиване на ОНС Доктор
pdf file
Европейска харта на учените
doc file
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и за заемане на академични длъжности в НСА
    
 
Facebook Twitter Share