НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6833581 Картинка 5977015 Картинка 1062642 Картинка 9859670 Картинка 3433479 Картинка 10442523 Картинка 3538805 Картинка 10767076 Картинка 4135547 Картинка 9611508
Изпити

На 14.05.2024 г. от 9.00 часа в заседателната зала на НСА "Васил Левски", ул. Гургулят, 1 ще се проведе изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма "Кинезитерапия". Желаещите да се явят на изпита подават заявление в ЦРАС (свободен текст) с упомената тема и научен ръководител, в срок до 09.05.2024 г.. Конспектът е публикуван на интернет страницата на НСА "Васил Левски" - https://www.nsa.bg/bg/page,2056. Трябва да са нанесени оценки по модулите от индивидуалния учебен план.


На 08.05.2024 г. от 10.00 часа в кабинет 401 в НСА "Васил Левски" ще се проведе изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".
Желаещите да се явят на изпита подават заявление (свободен текст) в ЦРАС в срок до 26.04.2024 г., в което се упоменават темата на дисертационния труд и научния ръководител.
Оценките по задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени.


На 03.04.2024 г. от 13.00 часа в кабинет 401 ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма "Физическото възпитание в образователната система".
Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес:
http://www.nsa.bg/bg/page,2056


На 25.03.2024 г. от 12.00 часа в зала 503 на НСА "Васил Левски", ул. Гургулят, 1 ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.5. Здравни грижи, докторска програма "Уелнес - промоция на здравето".


На 27.06.2023 г. от 10.00 ч. в 401 кабинет ще се проведе изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".
Заявление за явяване на изпита се подава в срок до 22.06.2023 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg. Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител. Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да са нанесени.
На 12.05.2023 г. от 12.00 часа в заседателната зала на НСА "Васил Левски", ул. Гургулят 1
ще се проведе докторантски минимум в професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма "Кинезитерапия". Желаещите да се явят на изпита подават в ЦРАС заявление (свободен текст) с упоменати тема и научен ръководител в срок до: 05.05.2023 г. Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени.

На 09.05.2023 г. от 11.00 часа в кабинет 401 на НСА "Васил Левски", Студентски град
ще се проведе докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Спортна психология". Желаещите да се явят на изпита подават в ЦРАС заявление (свободен текст) с упоменати тема и научен ръководител в срок до: 02.05.2023 г. Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени.

На 13.04.2023 г. от 14.00 часа в НСА "Васил Левски", ул. Гургулят, 1, етаж 5 ще се проведе докторантски минимум в професионално направление 7.5. Здравни грижи, докторска програма "Уелнес - промоция на здравето".
На 07.03.2023 г. от 09.30 ч. в 401 кабинет ще се проведе изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".
Заявление за явяване на изпита се подава в срок до 01.03.2023 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg. Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител. Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да са нанесени.

На 13.10.2022 г. от 10.00 часа в кабинет 401 на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука ".

Заявление за явяване на изпита се подава в срок до 10.10.2022 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg. Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител. Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да са нанесени.
На 11.10.2022 г. от 12.00 часа в заседателната зала, на НСА "Васил Левски", ул. Гургулят, 1 ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма "Кинезитерапия".
Заявление за явяване на изпита се подава в срок до 30.09.2022 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg. Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител. Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да са нанесени.
На 31.05.2022 г. от 10.00 ч. в 401 кабинет на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе изпит докторантски минимум за докторска програма "Теория и методология на спортната наука", професионално направление 7.6. Спорт. 
Явяването на изпита е чрез подаване на заявление (свободен текст) в ЦРАС с упоменати тема и научен ръководител в срок до 23.05.2022 г. Оценките по задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени. Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА "Васил Левски" https://www.nsa.bg/bg/page,2056

На 17.05.2022 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ул. Гургулят, 1 ще се проведе изпит за докторантски минимум за докторантите от докторска програма „Кинезитерапия“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве.
Желаещите да се явят подават заявление в ЦРАС, в срок до 11 май 2022 година, в което упоменават темата на дисертационния труд и научния ръководител.
Необходимо е оценките по задължителните и избираеми модули да бъдат нанесени.
Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056

На 23.09.2021 г. от 09.30 часа в заседателната зала, етаж 3 на НСА "Васил Левски", Централен корпус, Студентски град ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".

Заявление за явяване на изпита се подава в срок до 17.09.2021 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg.
Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител.

На 24.06.2021 г. от 11.00 часа в 401 кабинет на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Спортна психология".
Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056
За явяване на изпита трябва да подадете заявление (свободен текст), в което да упоменете темата на дисертационния труд и научния ръководител, в срок до 15.06.2021 г. Заявлението се подава по електронен път на имейл nia_jeni@abv.bg
 
На 27.04.2021 г. от 09.00 часа ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука". 
Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056
За явяване на изпита трябва да подадете заявление (свободен текст), в което да упоменете темата на дисертационния труд и научния ръководител, в срок до 20.04.2021 г. Заявлението се подава по електронен път на имейл nia_jeni@abv.bg
Оценките по учебните модули трябва да са нанесени.


На 22.04.2021 г. от 11.00 часа в зала А-2 ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ......., докторска програма "Физическото възпитание в образователната система".
Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056
На 08.05.2024 г. от 10.00 часа в кабинет 401 в НСА "Васил Левски" ще се проведе изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".
Желаещите да се явят на изпита подават заявление (свободен текст) в ЦРАС в срок до 26.04.2024 г., в което се упоменават темата на дисертационния труд и научния ръководител.
Оценките по задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени.
На 03.04.2024 г. от 13.00 часа в кабинет 401 ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма "Физическото възпитание в образователната система".
Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес:
http://www.nsa.bg/bg/page,2056

На 25.03.2024 г. от 12.00 часа в зала 503 на НСА "Васил Левски", ул. Гургулят, 1 ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.5. Здравни грижи, докторска програма "Уелнес - промоция на здравето".

На 27.06.2023 г. от 10.00 ч. в 401 кабинет ще се проведе изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".
Заявление за явяване на изпита се подава  в срок до 22.06.2023 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg.  Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител.  Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да са нанесени.
На 12.05.2023 г. от 12.00 часа в заседателната зала на НСА "Васил Левски", ул. Гургулят 1
ще се проведе докторантски минимум в професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма "Кинезитерапия". Желаещите да се явят на изпита подават в ЦРАС заявление (свободен текст) с упоменати тема и научен ръководител в срок до: 05.05.2023 г. Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени.

На 09.05.2023 г. от 11.00 часа
в кабинет 401 на НСА "Васил Левски", Студентски град
ще се проведе докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Спортна психология". Желаещите да се явят на изпита подават в ЦРАС заявление (свободен текст) с упоменати тема и научен ръководител в срок до: 02.05.2023 г. Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени.

На 13.04.2023 г. от 14.00 часа
в НСА "Васил Левски", ул. Гургулят, 1, етаж 5 ще се проведе докторантски минимум в професионално направление 7.5. Здравни грижи, докторска програма "Уелнес - промоция на здравето".
На 07.03.2023 г. от 09.30 ч. в 401 кабинет ще се проведе изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".
Заявление за явяване на изпита се подава  в срок до 01.03.2023 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg.  Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител.  Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да са нанесени.

На 13.10.2022  г. от 10.00 часа в кабинет 401  на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука ".

Заявление за явяване на изпита се подава  в срок до 10.10.2022 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg.  Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител.  Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да са нанесени.
На 11.10.2022  г. от 12.00 часа
в заседателната зала,  на НСА "Васил Левски", ул. Гургулят, 1 ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма "Кинезитерапия".

Заявление за явяване на изпита се подава  в срок до 30.09.2022 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg.  Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител.  Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да са нанесени.
На 31.05.2022 г. от 10.00 ч. в 401 кабинет на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе изпит докторантски минимум за докторска програма "Теория и методология на спортната наука", професионално направление 7.6. Спорт. 
Явяването на изпита е чрез подаване на заявление (свободен текст) в ЦРАС с упоменати тема и научен ръководител в срок до 23.05.2022 г. Оценките по задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени. Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА "Васил Левски" https://www.nsa.bg/bg/page,2056

На 17.05.2022 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ул. Гургулят, 1 ще се проведе изпит за докторантски минимум за докторантите от докторска програма „Кинезитерапия“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве.

Желаещите да се явят подават заявление  в ЦРАС, в срок до 11 май 2022 година, в което упоменават темата на дисертационния труд и научния ръководител.

Необходимо е оценките по задължителните и избираеми модули да бъдат нанесени.

Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056

На 23.09.2021 г. от 09.30 часа в заседателната зала, етаж 3 на НСА "Васил Левски", Централен корпус, Студентски град ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука".

Заявление за явяване на изпита се подава в срок до 17.09.2021 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg.
Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител.

На 24.06.2021 г. от 11.00 часа в 401 кабинет на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе изпит за докторантски минимум по  професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Спортна психология".

Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056
За явяване на изпита трябва да подадете заявление (свободен текст), в което да упоменете темата на дисертационния труд и научния ръководител, в срок до 15.06.2021 г. Заявлението се подава  по електронен път на имейл  nia_jeni@abv.bg
 
На 27.04.2021 г.  от 09.00 часа ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука". 

Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056
За явяване на изпита трябва да подадете заявление (свободен текст), в което да упоменете темата на дисертационния труд и научния ръководител, в срок до 20.04.2021 г. Заявлението се подава  по електронен път на имейл  nia_jeni@abv.bg

Оценките по учебните модули трябва да са нанесени.


На 22.04.2021 г. от 11.00 часа в зала А-2 ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ......., докторска програма "Физическото възпитание в образователната система".
Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056
 
 
Facebook Twitter Share