НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7415980 Картинка 5764391 Картинка 8044418 Картинка 1531401 Картинка 2725169 Картинка 4263472 Картинка 1964166 Картинка 2364058 Картинка 11528836 Картинка 6969754
Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (PRIVACY NOTICE)

Правото на поверителност на личните данни е основен приоритет на Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА), която поема сериозен ангажимент по отношение на защитата и сигурното съхранение на личните данни на преподаватели, служители, обучаващи се, контрагенти и партньори, както и на посетители и други физически лица, свързани с осъществяването на нормалната дейност на академията. НСА обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и Политиката на академията за защита на личните данни.

Настоящата политика за поверителност има за цел да ви разясни как и защо обработваме личните ви данни.

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко, или непряко идентифицирано.

Обработване на лични данни е всяка операция, или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.Кой обработва и носи отговорност за вашите лични данни?Администратор на лични данни е Националната спортна академия „Васил Левски“ с адрес в гр. София 1700, район Студентски, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 21, ел. поща: rector@nsa.bg тел./ +359 2 4014 100, +359 898 77 66 87, +359 898 77 64 40

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

гр. София 1700, район Студентски,
ул. "Акад.Стефан Младенов" № 21,ст. 303
телефон: +359 2 4014 307
e-mail: mgalcheva@nsa.bg
Милена Галчева

Физически лица, чиито лични данни се обработват от НСА.Във връзка с извършваните дейности, НСА обработва лични данни относно следните физически лица:

· Обучаващи се – студенти, докторанти и специализанти, включително на техните семейства, ако ползва общежитие.

· Кандидат-студенти

· Работещи в академията – настоящи и бивши щатни и хонорувани преподаватели, служители по трудови и извънтрудови правоотношения, включително на техните семейства, ако ползват общежитие.

· Кандидати за работа.

· Контрагенти - доставчици на стоки и услуги за НСА, съответно техни служители.

· Партньори по линия на международна дейност на академията и двустранното сътрудничество, включително при участие в международни форуми и обмен на студенти.

· Посетители в сградата на академията.

· Посетители и ползватели на учебно-спортните бази и спортни съоръжения на академията.

Какви Ваши лични данни обработваме?

В зависимост от конкретните цели и основания НСА обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

· Идентификационни данни: три имена, ЕГН/друг идентификатор, дата и място на раждане, данни по документ за самоличност,

· Данни за контакт: адрес, е-mail, телефонен номер, комуникационни канали, социални мрежи и други;

· Данни за здравословно състояние (медицинско свидетелство, медицинско удостоверение от психодиспансер, решения на ТЕЛК и НЕЛК, болнични листове);

· Данни за образование, професионална квалификация и трудова дейност (документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит,

· Данни за семейно положение и родствени връзки (родители, съпрузи, деца);

· Данни, свързани с присъди и нарушения (свидетелства за съдимост),

· Финансова информация, включително банкови сметки;

· Друга информация и лични данни, необходими за изпълнение на задължения по трудово-осигурителното и данъчното законодателство;

· Снимки и видеозаписи от конференции и събития.

Цели на обработване

НСА събира личните данни само за конкретни и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин несъвместим с тях. НСА обработва личните данни за следните цели:

· Изпълнение на законовите задължения на НСА в областта на висшето образование, трудовото, счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, или на други законови задължения на академията, както и други нормативни актове, приложими към дейността й.

· Изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи.

· Поддържане на информационните регистри на академията в изпълнение на нормативните си задължения.

· Отпускане и изплащане на стипендии, помощи и награди на студенти, докторанти и специализанти.

· Настаняване в общежития на НСА, на студенти, докторанти, преподаватели, служители и техните семейства.

· Осигуряване на сигурността на обучаващите се, преподавателите, служителите, посетителите, както и на имущество на академията, чрез система за видеонаблюдение, физическа охрана, контрол и регистрация на достъпа.

· Осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайта и IT системите на НСА.

· Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на НСА, включително и по съдебен ред.

· Популяризиране на дейността на обучаващите се и академията, включително чрез публикуване на снимки и/или видеозаписи на интернет сайта / фейсбук страницата на академията или в други медии.

· Организиране на събития, конференции и други мероприятия, включително екскурзии, лагери, спортни и културни събития и др.

Информация, която ни предоставяте лично ще използваме само за целите, за които сме я събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да я използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел.

В допълнение към информацията, която ни предоставяте директно, ние можем да получаваме информация за Вас от трети страни, включително: други партньори, събиране на информация при използване на нашите услуги.

Правни основания за обработване.НСА обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент:

· Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;

· Законови задължения, приложими спрямо НСА;

· Легитимни интереси на НСА, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни и по специално: охрана и контрол на достъпа; опазване на сигурността и имуществото на академията; популяризиране на дейността на обучаващите се и академията, включително чрез публикуване на снимки и/или видеозаписи на участващи в учебния процес или при публични събития и церемонии в академията; организация на събития, конференции и конгреси; подпомагане на научните изследвания; подбор на служители и др.

· В някои случаи обработваме лични данни само след предварителното свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни, като целта на обработване е посочена в него. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

· НСА може да обработва лични данни и на други легитимни основания, като изпълнение на задачи в обществен интерес.

Задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данниЛичните данни на служителите, преподавателите, обучаващите се, кандидат-студентите и контрагентите на НСА се предоставят доброволно от самите лица и се събират от администратора в изпълнение на нормативно задължение, във връзка с придобиване на образователна степен и квалификация, трудови правоотношения, сключване и изпълнение на договор, съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физически лица и др. В случай, че лицето не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, НСА няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави исканата услуга.

Личните данни на посетителите в сградата на НСА се предоставят доброволно от лицата в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за частната охранителна дейност.

Лицата се уведомяват за тази политика за поверителност предварително или в момента на получаване на данните.

На кого се предават или разкриват личните данни?

· Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от НСА предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, надзорни/регулаторни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

· Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон.

· Партниращи университети – при участие в програми за студентски обмен или в международни проекти, както и с финансиращи организации за целите на получаване на стипендии, спонсорство или друг вид финансиране.

· Обработващ лични данни с оглед поддържането на IT системите на академията, доставка на услуги, осигуряване на охрана, видеонаблюдение, и др. В тези случаи отношенията между НСА и обработващия лични данни се регламентират с договор или друг правен акт, в който се предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни.

· Контрагенти за целите на изпълнение на договор.

· НСА разкрива лични данни на получатели в чужбина, вкл. страни извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) на преподаватели и служители при командировка, преподавателска и научна дейност; обучаващи се при обмен или специализация; участници в международни състезания и други прояви, на базата на международни спогодби, договори или съгласие на субектите на данни. В тези случаи изпращаме лични данни до страни извън ЕС и ЕИП, след като се уверим, че същите осигуряват адекватно ниво на защита на Вашите лични данни, като ще ви уведомим за всеки трансфер на личните Ви данни.

Срок на съхранение на личните данниПродължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани.

Личните данни, обработвани по силата на законово задължение на НСА, се съхраняват до изтичане на предвидения в съответния законов или подзаконов акт срок.

Личните данни на контрагентите на НСА се съхраняват за срок от 5 /пет/ години от приключването на съответния договор в съответствие с общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, респ. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Личните данни, събрани по силата на съгласие се обработват до оттегляне на съгласието или отпадането необходимостта от обработката им.

Личните данни, за които законодателството не предвижда изричен срок, се съхраняват до изтичане на сроковете съгласно Номенклатура на делата със срокове на съхраняване на Национална спортна академия „Васил Левски“ и Закона за Националния архивен фонд.

Сигурност на личните данни.

НСА прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност, както и охрана и видеонаблюдение с охранителна цел.

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от НСА, има следните права:

· право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;

· право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

· право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;

· право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между НСА и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

· право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

· право на преносимост - само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;

· право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в НСА. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. НСА се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване. Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, НСА може да наложи заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането.

Защита на правата на субектите на данните.

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Допълнителна информация

Ако след запознаване с информацията относно политиката на НСА за поверителност на личните данни, за вас остават неизяснени въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За повече информация: тел. +359 2 4014 307 или е-мейл mgalcheva@nsa.bg

Актуалност и промени на политиката за поверителност на личните данни

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителностна личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт или да ви уведомим по друг подходящ начин.

Последна актуализация на информацията: 25 май 2018 г.

Презентация във връзка с GDPR

 
 
Facebook Twitter Share