НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8706777 Картинка 249693 Картинка 4804773 Картинка 4608518 Картинка 1700640 Картинка 2001237 Картинка 10293333 Картинка 3899660 Картинка 5904418 Картинка 182806Образователни услуги  »  252. Прием в университета на студенти и докторанти 253. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти 254. Разрешение за прекъсване на учебната година поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет 255. Разрешение за преместване в друго висше училище 256. Разрешение за преместване в друга специалност от редовна в задочна форма на обучение във висше училище 257. Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище 258. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище 259. Издаване на свидетелство за професионално- педагогическа специализация във висше училище 260. Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище 261. Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти 262. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея. 263. Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование 264. Издаване на европейско дипломно приложение 265. Издаване на свидетелство за професионална квалификация 266. Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование 267. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация 268. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация 269. Издаване на академична справка за обучаващите се лица 270. Издаване на уверение на обучаващите се лица 271. Издаване на студентска книжка на обучаващите се лица 272. Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища 273. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 274. Издаване на дубликат на удостоверение за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

252. Прием в университета на студенти и докторанти

Правно основание:
- Закон за висшето образование - чл. 68
- Правилник за приемане на студенти в НСА „Васил Левски“: http://www.nsa.bg/bg/page,1818

Орган по предоставяне на услугата
- Учебно-методичен отдел
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: 
uchebenotdel@nsa.bg


Обща информация: http://www.nsa.bg/bg/page,697

Звено за административно обслужване:
Учебно-методичен отдел. София 1700, Студентски град, Национална спортна академия
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Документи за кандидатстване:
Необходимите документи се поместват на http://www.nsa.bg/bg/page,1426

Подаване на документи за кандидатстване:
Кандидатстудентите подават документите си лично или по електронен път в обявения срок.

Такси и цени:
Таксите за кандидатстване се обявяват на сайта на НСА: http://www.nsa.bg/bg/page,703

Орган, осъществяващ контрол върху дейността по предоставянето на услугата:
Зам.-ректор по учебната работа: http://www.nsa.bg/bg/page,137

Прием на докторанти:
- Извършва се според Наредба за придобиване на ОНС Доктор, поместена на http://www.nsa.bg/bg/page,732
- Конкурсите за прием на докторанти се обявяват в сайта на НСА „Васил Левски“ и в Държавен вестник.
- Кандидатите подават заявление за кандидатстване и необходимите документи: http://www.nsa.bg/bg/page,1633
- Победителите в конкурсите се обявяват със Заповед на ректора.

 
 
Facebook Twitter Share