НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3011206 Картинка 10532883 Картинка 11829245 Картинка 449418 Картинка 380673 Картинка 4833174 Картинка 1036605 Картинка 7961763 Картинка 2210629 Картинка 1235604Образователни услуги  »  252. Прием в университета на студенти и докторанти 253. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти 254. Разрешение за прекъсване на учебната година поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет 255. Разрешение за преместване в друго висше училище 256. Разрешение за преместване в друга специалност от редовна в задочна форма на обучение във висше училище 257. Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище 258. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище 259. Издаване на свидетелство за професионално- педагогическа специализация във висше училище 260. Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище 261. Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти 262. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея. 263. Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование 264. Издаване на европейско дипломно приложение 265. Издаване на свидетелство за професионална квалификация 266. Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование 267. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация 268. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация 269. Издаване на академична справка за обучаващите се лица 270. Издаване на уверение на обучаващите се лица 271. Издаване на студентска книжка на обучаващите се лица 272. Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища 273. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 274. Издаване на дубликат на удостоверение за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

261. Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти

Документи за образование и квалификация
Висшите училища издават следните документи за образование и квалификация: 
- диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование:
- европейско дипломно приложение
- свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци;
- академични справки;
- уверения и удостоверения (при поискване).

Правно основание
- Чл. 7 (1) от Закона за висшето образование - http://www.nsa.bg/bg/page,1866
- Чл. 1 (1) от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - http://www.nsa.bg/bg/page,1866
- Чл. 2 (4) от Правилник за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“ - http://www.nsa.bg/bg/page,1870
- Наредби за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ и  ОКС „Магистър“ в НСА- http://www.nsa.bg/bg/page,1867

Орган за предоставяне на административната услуга
- Ректор на НСА „Васил Левски“
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(101), Факс (02) 400 75 04
e-mail: rector@nsa.bg,  p_geshev@nsa.bg

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.
- Учебно-методичен отдел на НСА
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21; Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи.
-
Студент желаещ да се яви на държавен изпит подава заявление в Учебен отдел и заплаща такса ако такава се изисква ( три години след семестриално завършване).
- Чл. 49-54 от Наредбата за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ в НСА
- Чл. 22 от Наредбата за администриране на учебната дейност в ОКС „Магистър“ в НСА

Образци на формуляри и начин за заявяване на услугата.
-
Заявления за получаване на административната услуга -  http://www.nsa.bg/bg/page,1493

Документите са безсрочни.

Таксите и цените са определени на основание чл.90, ал. 3 т. 4 от ЗВО и Решение на Академичен и Ректорски съвет.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
-
МОН
- Зам.- ректор по УР

Електронен адрес: uchebenotdel@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата.
- Лично (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share