НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9352363 Картинка 6738058 Картинка 8594737 Картинка 7123261 Картинка 8298748 Картинка 8175679 Картинка 4041124 Картинка 9611603 Картинка 10226458 Картинка 10061768Образователни услуги  »  252. Прием в университета на студенти и докторанти 253. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти 254. Разрешение за прекъсване на учебната година поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет 255. Разрешение за преместване в друго висше училище 256. Разрешение за преместване в друга специалност от редовна в задочна форма на обучение във висше училище 257. Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище 258. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище 259. Издаване на свидетелство за професионално- педагогическа специализация във висше училище 260. Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище 261. Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти 262. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея. 263. Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование 264. Издаване на европейско дипломно приложение 265. Издаване на свидетелство за професионална квалификация 266. Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование 267. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация 268. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация 269. Издаване на академична справка за обучаващите се лица 270. Издаване на уверение на обучаващите се лица 271. Издаване на студентска книжка на обучаващите се лица 272. Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища 273. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 274. Издаване на дубликат на удостоверение за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

273. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Правно основание:
-
Чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона за висшето образование
- Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди за обучение в чуждетранни висши училища – чл. 14, ал. 3, чл. 15
- Правилник на Национална спортна академия „Васил Левски“ за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища (приет с Решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ по Протокол № 21/08.02.2018 г.)
-  Чл. 2 във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди за обучение в чуждестранни висши училища;
- Чл. 2 от Правилник на Национална спортна академия „Васил Левски“ за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища. 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
Комисията по признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се състои от Председател и 6 членове. Това са служителите, които издават индивидуалния административен акт – чл. 8 и чл. 16 от Правилника на НСА „Васил Левски“.
- Решение на Академичен съвет на НСА „Васил Левски“ – чл. 9, ал. 2 или решение на Декана на съответния факултет – чл. 21, ал. 3 от Правилника на НСА „Васил Левски“.
- Заповед на Ректора на НСА „Васил Левски“ – чл. 9, ал. 3 и чл. 22 от Правилника на НСА „Васил Левски“.
- Заповед на Ректора на НСА „Васил Левски“ при отказ за признаване – чл. 11 от Правилника на НСА „Васил Левски.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката
- Център ОКС „Магистри“ е звеното за административно обслужване и предоставящо информация за хода на преписката – чл. 7, ал 1 от Правилника на НСА.
- София 1700, Студентски град, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 21, Имейл: magistrinsa@abv.bg , тел. за връзка (02)40316, работно време: 8.30–12.00, 13.00–1630.

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи – чл. 7 от Правилника на НСА „Васил Левски“:
- диплома за завършено образование и академична справка – оригинал;
- превод на документите от лицензирана от МВнР преводаческа фирма.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
- Заявление за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: налично в Център ОКС „Магистри“ и публикувано на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ - http://www.nsa.bg/bg/page,2055

Документът е безсрочен, но е валиден само за обучение в НСА „Васил Левски“. 

Таксите за признаване са оповестени на интернет страницата на НСА „Васил Левски“. Тяхното определяне е с решение на Ректорския съвет и заповед на Ректора на НСА „Васил Левски“ -  www.nsa.bg

Начин на плащане – по банков път или чрез ПОС терминал на касите на НСА „Васил Левски“.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
– Академичен съвет и зам.-ректор по учебната работа на НСА „Васил Левски“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата, съгласно:
Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди за обучение в чуждестранни висши училища.
- Правилник на Национална спортна академия „Васил Левски“ за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища – чл. 11 и чл. 12 от Правилника на НСА „Васил Левски“.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата – www.nsa.bg и имейл: magistrinsa@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата – лично или чрез лице, притежаващо пълномощно.

 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share