НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9736037 Картинка 1722799 Картинка 11907870 Картинка 3516446 Картинка 6003423 Картинка 11073709 Картинка 8215991 Картинка 4248923 Картинка 6922901 Картинка 3187697
Адаптиран спорт и приобщаващо образоване

Учебна документация Конспект за държавен изпит АСПО

  Ръководител на програмата: доц. Стефка Джобова, доктор

 

АНОТАЦИЯ

Магистърската програма “Адаптиран спорт и приобщаващо образование” стартира от учебната 2019-2020г. към Факултета по "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм".

Магистърската програма е в унисон с принципите и приоритетите, определени на европейско равнище. Като основа  за създаването ѝ послужиха Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) за правата на детето (1989 г.) и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2006 г.). Тези два акта задават рамката за прилагането на подход, основан на правата, спрямо всички учащи. Допълнителни насоки дава и Общ коментар № 4 (2016) за правото на приобщаващо образование на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания. Тези Конвенции, заедно с Цел № 4 на ООН за устойчивото развитие – „да се осигури приобщаващо и еднакво достъпно за всички качествено образование и да разширят възможностите за учене през целия живот на всеки човек“ (ООН, 2015 г.), – защитават правата на учащите с увреждания. Те гарантират, че такива учащи няма да бъдат маргинализирани или изключени от общото образование (Европейска агенция, 2015 г.)

Адаптираният спорт е състезателния или рекреативен спорт за хората с увреждания. Адаптираните спортове често се провеждат паралелно с типичните спортни дейности. Въпреки това, те позволяват модификации, необходими на хората с увреждания, да практикуват възможно най-голям брой спортове. „Адаптираният“ и „приобщаващият“ спорт често се използват взаимозаменяемо, когато става въпрос за спорт за атлети с увреждания. Независимо, че изглеждат сходни, адаптираните и приобщаващите спортове не са едни и същи. И двата вида са насочени към  предоставяне  на хората с увреждания на равни възможности за участие в спорта. И двата вида предвиждат прилагането на различни стратегии за адаптация, като например използването на специализирано оборудване и / или помощни технологии, за да се улесни участието, както и да се направи спортът по-приятен. Целта на адаптираните спортове е да са широко достъпни за спортисти с увреждания. Целта на приобщаващите спортове е да се даде възможност на спортистите с увреждания да играят / участват заедно със здравите атлети като равни. Целта на приобщаващото образование е всички учащи от всички възрасти, да имат възможност да получат адекватно, висококачествено образование в общността, в която живеят, редом с приятелите и връстниците си.

Обучението в магистърската програма е насочено към разширяване и задълбочаване на усвоените в първата образователно - квалификационна степен ,,бакалавър” фундаментални теоретични и методико - практически знания и умения и към придобиване на интердисциплинарни познания и специализирана подготовка в областта на адаптираните спортове и приобщаващото образование с приоритетен акцент върху приобщаващото физическо възпитание. 

Кандидатите е нужно да притежават бакалавърска степен по спортни науки,  физическо възпитание или кинезитерапия. Лицата с бакалавърска или магистърска степен в други педагогически, здравни, социални или хуманитарни науки е нужно да преминат през допълнително обучение за придобиване на знания, свързани със спортната наука.

Образователно-квалификационната степен ,,магистър” се придобива след  обучение в редовна форма с продължителност три семестъра (90 ECTS), съгласно приложения учебен план. Обучението завършва със защита на дипломна работа или с държавен теоретичен изпит.

Сектор АФАС притежава многогодишен опит в обучението в магистърска програма, осъществява международен обмен на опит и добри практики в рамките на програма Еразъм + и др. и е предпочитан социален партньор при организиране на спортни събития за хора с увреждания.  

За повече информация, моля свържете се с нас -  e-mail: afas@nsa.bg

 
 
Facebook Twitter Share