НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10469765 Картинка 6336525 Картинка 8146394 Картинка 8623579 Картинка 10294164 Картинка 5748414 Картинка 12083743 Картинка 4407480 Картинка 1962179 Картинка 2061226
Документи за кандидатстване

Чл. 5
(1) Кандидат-студентите подават документи за кандидатстване в определените срокове.

(2) Документите за кандидатстване се подават онлайн, в Ректората на НСА или в бюрата на ЦКПИ в страната.

(3) Кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до Ректора (по образец).
2. Копие от дипломата за завършено средно образование (оригиналът на дипломата се представя при записването за студент). Завършилите небългарски училища представят удостоверение от Регионално управление по образованието (РУО)
за признаване на дипломата за средно образование.
3. Копие от свидетелство за 3-та степен на професионална квалификация (ако има такова).
4. Ако в дипломата за средно образование не е изчислен общият успех, кандидатът представя копие на служебна бележка с посочен общ успех, издадена и подпечатана от директора на училището или от съответното РУО.
5. Кандидатстващите за специалност „Спорт - вид спорт“ подават декларация (по образец) за практикуване на вида спорт, за който кандидатстват. Доказателствата за описаните спортни постижения (служебни бележки от съответната федерация, клуб и др.) се представят при подаването на документите за кандидатстване или при записването, ако документите се подават онлайн.
6. Копие от документ за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс. От такса за кандидатстване са освободени лицата по чл. 95, ал. 7 от ЗВО.
7. Олимпийски, световни и европейски медалисти, които кандидатстват в специалност „Спорт - вид спорт“, попълват декларация по образец и се приемат за студенти с допълнителна заповед на Ректора.
8. Треньорите на олимпийски, световни, европейски и държавни медалисти могат да получат отлична оценка 6.00 по съответния вид спорт и да участват в класирането на общо основание. Треньорите следва да попълнят декларация по т. 5.
9. На кандидат-студентите - държавни медалисти, се признава оценка „Отличен 6.00“ по вид спорт, когато желаният вид спорт съответства на дисциплината на първенството. Те попълват декларация по т. 5.
10. Желаещите да кандидатстват за задочно обучение по специалност „Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в БА и МВР“ представят копие от служебна бележка, че са служители на Министерството на отбраната или действащи щатни служители на МВР.
11. Медицинско свидетелство от личния лекар, удостоверяващо здравословното им състояние.
12. Кандидат-студентите, които желаят да ползват облекчения по чл. 68, ал. 3, т 2-6 от ЗВО, подават заявление (свободен текст) до Ректора на НСА и документи, удостоверяващи правото им да ползват предвидените облекчения.
(4) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за редовна и за задочна форма на обучение, ако кандидатът отговаря на необходимите условия.
(5) При подаване на документите се получава входящ номер, който идентифицира всеки кандидат-студент.
(6) Не се приемат кандидатстудентски документи, които не са попълнени коректно.
(7) Не се приемат документи, изпратени по пощата.
(8) Не се допускат промени и допълнения във вече подадените документи.
(9) След изтичане на срока, определен в календарния график, документи не се приемат.


Чл. 6
(1) В НСА „Васил Левски“ се провежда едно класиране на кандидат-студентите.
(2) След проведеното класиране, в определения от календарния график срок, Ректорът на НСА „Васил Левски“ издава заповед за прием в I курс на класираните кандидат-студенти (I заповед на Ректора).
(3) След изтичане на срока за записване на приетите студенти по първата заповед, в определения в календарния график срок, се издава II заповед на Ректора за прием на студенти.
Чрез нея се попълват незаетите места по различните специалности от резервите при проведеното класиране. Попълването на незаетите места става по низходящ ред на състезателния бал.
(4) Студентите, които не са се записали в определения срок след проведеното класиране, губят правата си и не се включват във втората заповед.
(5) Когато на последното място за прием по дадена специалност и категория (мъже и жени) се класират двама или повече кандидати с равен състезателен бал, то те всички се приемат за студенти.

 
 
Facebook Twitter Share