НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4407712 Картинка 5130767 Картинка 10727547 Картинка 10466789 Картинка 678471 Картинка 3025252 Картинка 8431694 Картинка 8825291 Картинка 2353681 Картинка 11354638

доц. Любомира Саздова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 479 / Кабинет 401
E-mail: l_sazdova@abv.bg

Образование и кариера

1992 г. – Средно образование – 153 Гимназия „Неофит Рилски“ със спортен профил.

1996 г. – Висше образование – НСА „В. Левски“, София, специалност „Кинезитерапия“.

1997 г. – Асистент в Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ при НСА „В. Левски“, София.

1999 г. – Старши асистент в Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ при НСА „В. Левски“, София.

2003 г. – Главен асистент в Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ при НСА „В. Левски“, София.

2011 г. – ОНС „Доктор“ – Докторска дисертация на тема: „Кинезитерапия след артропластика на раменната става“.

2016 г. – Доцент в Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ при НСА „В. Левски“, София

· Курсов ръководител на I-ви курс, специалност „Кинезитерапия“, ОКС „Бакалавър“.

· Завършени над 20 специализирани курса за повишаване на професионалната квалификация, с наши и чуждестранни лектори.

· Специализация за Медицински класификатор по Волейбол за хора с увреждания.

· Участия в национални и международни научно-изследователски и образователни проекти; преподавателска мобилност по програмите Сократес и Еразъм и изнасяне на лекции в други висши училища в чужбина.

· Участия с научни съобщения в редица научни конференции и конгреси в България и чужбина

· Чужди езици – Английски език, Руски език

· Член на Българското научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия, Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ) и чрез нея е член на WCPT (World Confederation for Physical Therapy).


Педагогическа дейност

Преподавател по учебните дисциплини:

ОКС „Бакалавър”:

· Общи методи за функционално изследване и оценка в ортопедията и травматологията

· Ортопедия и травматология с ортотика и протезиране и Кинезитерапия в ортопедията и травматологията – І и ІІ част

· Кинезиологични основи на кинезитерапията

· Патокинезиология – функционален анализ и оценка

· Адаптирана физическа активност - волейбол за хора с увреждания

· Кинезитерапия за студенти от треньорски факултет

· Избираема дисциплина „Волейбол за хора с увреждания“

· Преддипломна стажантска практика на студенти, специалност „Кинезитерапия“

 

ОКС „Магистър” – адаптивно обучение:

· Кинезитерапия в ортопедията и травматологията

· Общи методи за функционално изследване и оценка в ортопедията и травматологията

 

· Научен ръководител на курсови и дипломни работи на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.


Научни интереси

Кинезитерапия в ортопедията и травматологията, Кинезиология, Патокинезиология, Функционална диагностика и кинезитерапия при мускулно-скелетни дисфункции.


Публикации, учебници, ръководства

I. Монографичен труд

Саздова, Л. (2015) Кинезитерапия при артропластика на ставите. Монография. Бетапринт-Петрови и сие, София. ISBN 978-954-92115-7-3

IІ. Дисертационен труд
Саздова, Л. (2011) Кинезитерапия след артропластика на раменната става. София.

III. Учебници и учебни пособия

1. Ташева, Р., Саздова, Л. (2006) Кинезитерапия при спортни травми и микротравматизъм на долния крайник. В кн. Кинезитерапия в спортната практика. Под ред. на Попов, Н., НСА-Прес, София, 2006, с. 73-96. ISBN 10: 954-718-194-7; 13: 978-954-718-194-6

2. Саздова, Л., Попов, Н. (2006) Кинезитерапия и спорт при възрастни и стари хора. В кн. Кинезитерапия в спортната практика. Под ред. на Попов, Н., НСА-Прес, София, 2006, с. 173-176. ISBN 10: 954-718-194-7; 13: 978-954-718-194-6

IV. Научни публикации в специализирани списания и сборници от конгреси - над 30