НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9759099 Картинка 8934845 Картинка 6209182 Картинка 843783 Картинка 7733972 Картинка 6254237 Картинка 3602789 Картинка 10024390 Картинка 6132495 Картинка 11039037

проф. Красимир Петков, ДН

Факултет Спорт
Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички
Сектор Фехтовка
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 302
E-mail: rector@nsa.bg, krasimir_petkov@nsa.bg

Трудов стаж

НСА “Васил Левски”

от 19.12.2023 - Ректор

2016 -2023 - Декан на факултет „Спорт“

Ръководи и администрира дейността на факултета. Контролира и координира цялостната организация и провеждане на учебния процес и спортни занимания. Следи и подпомага професионалното развитие на академичния състав и останалия персонал. Представлява факултета пред външни органи и организации.

2008 – 2016 - Ръководител на Център „ОКС Магистри“

Ръководи, координира и администрира дейността на центъра, приема на студенти и учебния процес във всички магистърски програми на НСА.

2008 – 2020 - Ръководител на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“

Ръководи и контролира учебната и научноизследователската дейност.

Организира изготвянето на учебните програми и ръководи изпълнението им.

от 1990 - Преподавател

Провеждане на лекционни курсове в професионално направление „Спорт“


Българската федерация по фехтовка

2010 - 2011 - Председател

Ръководи и организира цялостната дейност. Контролира изпълнението на решенията на Управителния съвет. Утвърждава проекти и взема решения за финансирането им.


ЦСКА София

01.11.1989 – 30.10.1990 - Треньор

Ръководи и организира спортно-състезателната и тренировъчна дейност. Отговаря за подготовката на спортистите и оптималното им представянето в състезания.

01.11.1983 – 30.10.1984 - Инструктор

Организира спортно-състезателната и тренировъчна дейност.

 

СФД „Академик“, София

01.03.1985 – 30.10.1989 - Инструктор

Организира спортно-състезателната и тренировъчна дейност


Образование и обучение

1984 – 1989 - НСА „Васил Левски“ - Магистър

Треньор, Учител по физическо възпитание


Академично израстване

 • 2005 - Образователна и научна степен „Доктор“
  Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)
  Тема на дисертационния труд: „Биомеханична целесъобразност на действията във фехтовката на шпага“
 • 2007 - Академична длъжност: Доцент

 • 2014 - Академична длъжност: Професор

 • 2017 - Научна степен: "Доктор на науките"Социални умения и компетенции

Отговорност при изпълнение на служебните задължения, комуникативност и социална ангажираност. Ефективна работа в екип и като лидер на екип, отлични комуникативни умения.

 

Организационни умения и компетенции

Лидерски качества и умения, ефективна работа в екип, висока степен на лична отговорност. Отлична успеваемост в проблемни ситуации на стрес и напрежение. Умения за разрешаване на конфликти и преодоляване на кризи.

Презентационни и ораторски качества, способност за вземане на самостоятелни решения, контрол върху изпълнението на всеки детайл с необходимата прецизност. Опит и умения в координирането, управлението и администрирането на дейности в областта на висшето образование и спорта.

Допълнителна информация

 • Член на Експертния съвет по учебна работа в НСА - от 2008 г. до настоящия момент.
 • Член на Експертния съвет по качеството в НСА от 2008 - 2012 г.
 • Член на програмния съвет на магистърската програма „Спорт и сигурност” от 2008 г. до настоящия момент.
 • Член на програмния съвет на магистърската програма „Спорт за високи постижения“ от 2016 г. до момента.
 • Член на Деканския съвет на Треньорски факултет в НСА от 2008 – 2012 г.
 • Ръководител на работната група на ръководителите на магистърски програми в НСА от 2008 – 2016 г.
 • Член на Програмния съвет на Центъра за следдипломна квалификация на НСА от 2012г. до момента
 • Ръководител на работната група за въвеждане на дистанционното обучение в НСА от 2008 – 2012 г. 
 • Член на УС на Българска федерация по фехтовка - 2002-2004 г.
 • Председател на клуб “Фехтовка” при Национална спортна академия от 1994 – 2023 г..
 • Член на Факултетния съвет на Факултет „Спорт“ на НСА от 2004г. до настоящия момент.
 • Председател на съдийската колегия на БФ Фехтовка от 2009 -2010 г.
 • Заместник-председател на Контролния съвет на НСА от 2008 – 2012 г.
 • Ръководител на „Адаптивния семестър” на кандидати за обучение в ОКС „Магистри” с „друго” образование от 2008 – 2016 г.
 • Член на комисията за „Високо спортно майсторство“ към Министерство на физическото възпитание и спорта през 2012 г.

 

Публикационна дейност:

 • Автор на над 110 научни статии и публикации в областта на спорта, учебници, монографии и учебни помагала.
 • Участник и ръководител в множество научни конференции на НСА и други висши училища. 

 

Проектна дейност:

Ръководител и участник в научни и образователни проекти, финансирани от НСА, Министерство на младежта и спорта и др.

Член на редакционна колегия на:

 1. Списание „Спорт и наука“ – ISSN1310-3393 от 2014г.
 2. Списание – „Applied Sports Sciences“, ISSN: 2534-9597 (print), ISSN: 2535-0145 (online) – 2017.
 3. Годишник на НСА „ВасилЛевски“, том 2, ИДК, НСА Прес, София 2019г., ISSN 2682-9908.