НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4984178 Картинка 5105329 Картинка 6712782 Картинка 524366 Картинка 2037211 Картинка 1518458 Картинка 9628760 Картинка 1647525 Картинка 2588379 Картинка 4922479

проф. д-р Галина Домусчиева-Роглева

Факултет Педагогика
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Психология
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 276
E-mail: galinarogleva@abv.bg

Образование и кариера

Образование и квалификации:

Магистър по психология - СУ „Св. Кл. Охридски“;

Доктор по психология

Докторат на тема „Влияние на мотивацията върху стратегиите за справяне със стрес в спорта".

Педагогическа дейност

Лекционни курсове:

Бакалавърска програма:

 • Социална психология, Спортна психология – факултет „Спорт“, факултет „Педагогика“;
 • ИД „ Психология на общуването“;
 • ИД „Психология на конфликтите и стратегии за разрешаването им“;
 • Медицинска психология - факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“

Магистърски програми:

Спортна психология: 

 • Социална психология
 • Психология на общуването. Комуникативен и сензитивен тренинг
 • Психология на управлението и ръководство на спортния отбор
 • Мотивация в спорта
 • Стратегии за справяне със стрес в спорта
 • Здравна психология
 • Психология на физическото възпитание и детско-юношеския спорт
 • Бърнаут в спортнопедагогическата практика
 • Допинг и наркомании в спорта

Физическо възпитание и спорт

 • Социално-психологически климат в ученическата паралелка
 • Неформално общуване в ученическите паралелка
 • Общуване в ученическите спортни групи

Спортна журналистика

 • Комуникативен и сензитивен тренинг

Кондиционна подготовка

 • Психологически аспекти на кондиционната подготовка в спорта

SPA култура, хидро лито и таласо практики

 • Психология със спортна насоченост

SPA култура, източни и аква практики

 • Психодиагностика при wellness практики

Докторски програми

 • Общуване и междуличностни взаимодействия в спорта
 • Психологически аспекти на физическото възпитание и спорта
 • Развитие на комуникативни умения в обучението по физическо възпитание и спорт

Спортна психология

 • Стрес и тревожност в спорта
 • Мотивация и спорт
 • Общуване и междуличностни отношения в спорта
 • Групови процеси и спортни постижения
 • Лидерство и групова динамика в спорта

Уелнес – промоция на здравето

 • Личностни детерминанти при определяне на терапия

Треньорска дейност

 • Треньор по групово-динамичен психотренинг и организационно поведение

Научни интереси

 • Мотивация в спорта, устойчиви и ситуативни психични детерминанти на резултатността в спорта.
 • Психически състояния в спорта и стратегии за справяне със стреса и тревожността.
 • Общуване и междуличностни отношения; групови процеси и спортни постижения.
 • Лидерство и групова динамика в спорта

Допълнителна информация

 • Ръководител-катедра „Психология, педагогика и социология“
 • Ръководител на магистърска програма „Спортна психология“

Членство в професионални сдружения:

 •  Дружество на психолозите в България
 •  European Federation of Sport Psychology - FEPSAC

По-важни публикации

Домусчиева-Роглева, Г. (2009) Предсъстезателна тревожност и стрес в спорта. С, Ивоформ, ISBN 978-954-92203-2-2

Домусчиева-Роглева, Г. (2023) Мотивационни измерения на заниманията със спорт. С., Научно издателство НСА ПРЕС, ISBN 978-954-718-711-5

Домусчиева-Роглева, Г. (2023) Общуване и взаимодействие в спорта. С., НСА ПРЕС. ISBN 978-954-718-712-2

Domuschieva-Rogleva, G.D., Iancheva, T. (2017). Coping strategies for the participants in the Antarctic expedition. In: Revista de Psicología del Deporte. 2017, Vol 26, Suppl 4, pp. 45-50 Journal of Sport Psychology, Vol 26, Suppl 4, pp. 45-50, ISSN: 1132-239X ISSNe: 1988-5636

Domuschieva-Rogleva G., Panaiotov, N., Georgiev, M. (2019). Impact of self-control on anxiety and perceived stress during a tourism, mountaineering and orienteering course, Proceeding book of International scientific congress “Applied Sports Sciences” 15-16 November 2019, ISBN (Print):978-954-718-602-6 , ISBN (Online): 978-954-718-601-9 , 225-230

Domuschieva-Rogleva G., Savcheva, Е. (2020). The Psychological Impact of COVID-19 on University Lecturers in the Field of Sports Education, Pedagogy, Number 7s/2020, Volume 92 - special edition, pp. 163-175- Sports education on the balkans during a pandemic, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314– 8540 (Online), 163-175.

Domuschieva-Rogleva G.D.(2021), Personal determinants of styles used for conflict resolution among athletes, Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, Suppl. 1, pp 748-753, http://www.uni-sz.bg, ISSN 1313-3551 (online) Domuschieva-Rogleva G.D., Yancheva, M. (2021). Sambo competitors’ sports motivation and satisfaction, Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, Suppl. 1, pp 754-758, 2021, http://www.uni-sz.bg, ISSN 1313-3551 (online)

Domuschieva-Rogleva, G. (2009). Influence of the motivational climate on competitive anxiety with basketball players. В: Физичка култура, 1, Скопие, 29-31, ISBN 0350-3836.

Домусчиева-Роглева, Г. (2011). Влияние на източниците на мотивация върху целевата ориентация за постижения при спортисти. В: Българско списание по психология, сборник научни доклади, VІ Национален конгрес по психология, 1-4, С., 94-99, ISSN 0861 – 7813

Domuschieva-Rogleva G. (2012). Determinants of preferred strategies for coping with stress for athletes with various achievements; In: Proceeding book XVI International Scientific Congress "Olympic Sports and Sport for All" andVI International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May, 2012, Sport & Science, Extra Issue, 628 – 632, ISSN 1310-3393

Домусчиева-Роглева, Г. (2013). Влияние на типологичните особености върху проявите на предсъстезателна тревожност при състезатели по спортна стрелба. В: Психологията - традиции и перспективи, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 132-137, ISSN 1314-9792 (print)

Домусчиева-Роглева, Г. (2013). Взаимовръзки между мотивационното самоопределение и перфекционизма при спортисти. В: Психологията - традиции и перспективи, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2013, 149-154, ISSN 1314-9792 (print)

Домусчиева-Роглева, Г. (2015). Влияние на възприетия стрес и личностната тревожност върху нивата на предсъстезателна тревожност при състезатели по борба. Сборник научни доклади – Седми национален конгрес по психология, ISBN: 978-954-91472-9-2, 1490-1500.Домусчиева-Роглева, Г., Мутафова-Заберска, Ю., Янчева, М. (2014). Вътрешна и външна мотивация при спортисти. Сборник научни доклади – Седми национален конгрес по психология, ISBN: 978-954-91472-9-2

Domuschieva-Rogleva, G., Yancheva, M., Varneva, М. (2014). Self-motivation, self-efficacy and self-control with sambo athletes. In: Proceeding book 9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation" „Sport, Stress, Adaptation” 9–12 October, 2014, 236-242, ISSN 2367 – 458X.

Domuschieva-Rogleva, G.D. (2015). Personal determinants of self-efficacy with participant in highly risky activity. Спорт и Бизнес; Научни чьснопис, Броj 1. Универзитет „УНИОН – Никола Тесла“, Београд, 145-148, ISBN: 978-86-6385-009-5.

Domuschieva-Rogleva G.D. (2015). Determinant of sport motivation with wrestling athletes, In: Research in kinesiology; vol. 43; 1/2015; 94-98, ISSN 1857-7679

Domuschieva-Rogleva, G. D. (2016). Sensation seeking and motivation for the participation in an antarctic expedition, In: Research in kinesiology; Vol. 44, No. 2/2016, 201-205, ISSN 1857-7679.

Domuschieva-Rogleva G.D., Iancheva, T., Shopov A. (2017). Dinamics of anxiety and perceived stress by the participants in the ХХV Antarctic expedition. In: Journal of Applied Sports Sciences Vol. 2, ISSN: 2534-9597 (print); eISSN: 2535-0145 (online), pp. 31-41.

Домусчиева-Роглева, Г. (2017). Проверка на валидността на Въпросник за физическата самооценка (Physical Self-description Questionnaire – PSDQ-S) в български условия. В: Сборник научни доклади от VIII национален конгрес по психология; София, 3.XI - 5.XI.2017 г., 365 – 373, ISBN: 978-954-91472

Домусчиева-Роглева, Г. (2018). Взаимовръзки между физическата самооценка и субективното благополучие при студенти. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 22, С., ISBN 978-954-718-521-0, 27-35.

Домусчиева-Роглева, Г., Янчева, М., Георгиев, Г. (2019). Възприет мотивационен климат и удовлетвореност от спортната дейност при състезатели по джудо. В: Личност. Мотивация. Спорт. Т. 23. НСА Прес, София: 2019, с.28-43. ISBN: 978-954-718-576-0.

Домусчиева-Pоглева, Г., Савчева, Е. (2021). Стрес и психично благополучие при университетски преподаватели по време на пандемията от COVID-19. В: Българско списание по психология, бр. 3 (4), стр. 62-71, ISSN 0861-7813

Domuschieva-Rogleva G.D. (2021). Personal determinants of styles used for con-flict resolution among athletes, Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, Suppl. 1, pp 748-753, ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2021.s.01.116

Domuschieva-Rogleva G.D., Yancheva, M. (2021). Sambo competitors’ sports motivation and satisfaction, Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, Suppl. 1, pp 754-758

Doneva, V., Domuschieva-Rogleva, G., (2022). Perceived motivational climate and satisfaction of sports activity among competitors from team sports. International Scientific Congress "Applied Sports Sciences" 2 - 3 December 2022. Proceeding book, Volume 1. - София : Scientific Publishing House NSA Pressл  ISBN (Print): 978-954-718-700-6, ISBN (Online): 978-954-718-700-9: 378-385; DOI: 10.37393/ICASS2022/66. 379- 385. 

Domuschieva-Rogleva, G., Doneva, V., Yancheva, M., (2022). Motivation and leadership style of athletes. International Scientific Congress "Applied Sports Sciences" 2 - 3 December 2022. Proceeding book, Volume 1. - София : Scientific Publishing House NSA Press.  ISBN (Print): 978-954-718-700-6, ISBN (Online): 978-954-718-700-9:372-378; DOI: 10.37393/ICASS2022/65. 372-378.

Yancheva, M., Domuschieva-Rogleva, G., Georgiev, M., (2022). Mental training of sambo athletes through application of instrumental methods. International Scientific Congress "Applied Sports Sciences" 2 - 3 December 2022. Proceeding book, Volume 1. - София : Scientific Publishing House NSA Press. ISBN (Print): 978-954-718-700-6, ISBN (Online): 978-954-718-700-9: 326-331; DOI: 10.37393/ICASS2022/58. 326-331.